دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱۶۱ تا ۱۸۰ مورد از کل ۴۵۱ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
161دوگانیآزادهاقتصاد کشاورزی (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://azadeh.dogani.student.um.ac.ir
162دوگانیشادیزبانشناسی همگانی (بین الملل)دکتری (Ph.D)http://shadi.dogani.student.um.ac.ir
163ذوالفقارینسرین الساداتزبان و ادبیات فارسی ( بین الملل )دکتری (Ph.D)
164رئیس زادهحمیدبهداشت مواد غذایی و آبزیان (بین الملل)دکتری (Ph.D)http://hamid.raiszadeh.1985.student.um.ac.ir
165راحتیمحمداقتصاد کشاورزی (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://mo_ra225.student.um.ac.ir
166رادمهدیحامداگروتکنولوژیدکتری (Ph.D)http://hamed.radmahdi.student.um.ac.ir
167راست پورحسینعلوم دامی (بین الملل )دکتری (Ph.D)
168رحمانیسعیدعلوم اقتصادی (بین الملل )کارشناسی ارشدhttp://sa_ra877.student.um.ac.ir
169رحمانیغلامرضاعلوم دامی (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://gh_ra445.student.um.ac.ir
170رحیمیان مشهدزیبافیزیولوژی ورزشی (بین الملل)دکتری (Ph.D)http://zi.rahimianmashhad.student.um.ac.ir
171رزاقی بهارعطیه علیامهندسی شیمی (بین الملل )دکتری (Ph.D)
172رستم زاده خراسانیابوالفضلشیمی (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://abolfazl.rostamzadeh.student.um.ac.ir
173رستمیعلیفلسفه و حکمت اسلامی ( بین الملل )دکتری (Ph.D)
174رستگاررویازبان و ادبیات فارسی ( بین الملل )دکتری (Ph.D)http://roya.rastegar.student.um.ac.ir
175رشیدیپیامعلوم اقتصادی (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://Payam.Rashidi.student.um.ac.ir
176رضاعلیاسماعیلریاضی محض (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://esmaeel.rezaali.student.um.ac.ir
177رضاییحسنعلوم اقتصادی (بین الملل )دکتری (Ph.D)
178رضایی کرمانشاهمحمدرضامهندسی عمران ( بین الملل )دکتری (Ph.D)http://mo.rezaeikermanshah.student.um.ac.ir
179رضوانیسید علیزبان و ادبیات فارسی ( بین الملل )دکتری (Ph.D)http://sayyedali.rezvani.student.um.ac.ir
180رفیع زاده تفتیرویازبان و ادبیات فارسی ( بین الملل )دکتری (Ph.D)