دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱۸۱ تا ۲۰۰ مورد از کل ۳۴۷ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
181شادان پورسیمین علوم پايهکارشناسی ارشد
182شادمانمیلاد علوم پايهدکتری (Ph.D)http://milad-shademan.student.um.ac.ir
183شاکریگلشنبهداشت مواد غذايي و آبزياندکتری (Ph.D)http://gshakeri.vet.student.um.ac.ir
184شبرنگی طویلعباس پاتوبيولوژيکارشناسی ارشد
185شجیعییاروین پاتوبيولوژيدکتری (Ph.D)http://arvin.shajeie.student.um.ac.ir
186شریفی دروازهزهرا پاتوبيولوژيدکتری (Ph.D)http://za_sh963.student.um.ac.ir
187شمشادیغزلبهداشت مواد غذايي و آبزياندکتری (Ph.D)http://gh.shemshadi.student.um.ac.ir
188شهدادیشیوا علوم پايهکارشناسی ارشد
189شهسواریشیرین پاتوبيولوژيدکتری (Ph.D)http://shirin.shahsavari.student.um.ac.ir
190شکاریزهرا علوم پايهکارشناسی ارشد
191شیخسمیه علوم پايهدکتری (Ph.D)http://somayeh.sheikh.student.um.ac.ir
192صابری زومحمد پاتوبيولوژيکارشناسی ارشدhttp://mohammad.saberyzow.student.um.ac.ir
193صالحیامیر علوم پايهکارشناسی ارشدhttp://amir.salehi.student.um.ac.ir
194صفائیان لائینسارابهداشت مواد غذايي و آبزياندکتری (Ph.D)
195صلواتی همدانیمایدهبهداشت مواد غذايي و آبزياندکتری (Ph.D)
196صمدینگاربهداشت مواد غذايي و آبزياندکتری (Ph.D)
197ضیاالدینی دشتخاکیسکینه علوم پايهکارشناسی ارشد
198طاهباززاده مقدمسارا پاتوبيولوژيدکتری (Ph.D)
199طباطبایی زادهسیده نسیم علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميدکترای تخصصی
200طباطبایی زادهسیده نسیم علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميدکترای تخصصی