دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۳۴۷ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
41اکبرابادیمعصومهبهداشت مواد غذايي و آبزياندکتری (Ph.D)
42اکبریبردیا پاتوبيولوژيکارشناسی ارشد
43اکبری چهارراه گشیننوید علوم پايهکارشناسی ارشد
44ایمان پناهزکیه پاتوبيولوژيدکتری (Ph.D)http://zaimanpanah34.student.um.ac.ir
45باباپوراسلطخیعلیبهداشت مواد غذايي و آبزيانکارشناسی ارشدhttp://al_ba693.student.um.ac.ir
46بازمانی ممقانیاحد پاتوبيولوژيدکتری (Ph.D)
47بالاییهدیه علوم پايهکارشناسی ارشد
48بخشانیامین پاتوبيولوژيدکتری (Ph.D)http://amin.bakhshani.student.um.ac.ir
49براتزاده چریحسین اصغر پاتوبيولوژيکارشناسی ارشدhttp://ho.baratzadehchery.student.um.ac.ir
50برقی توندریعادلهبهداشت مواد غذايي و آبزيانکارشناسی ارشد
51برنجکارفائزه پاتوبيولوژيکارشناسی ارشدhttp://fa_be168.student.um.ac.ir
52بهرامی نیافرهاد علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميدکتری (Ph.D)http://farhad.bahraminia.student.um.ac.ir
53بیابانیعلی رضا علوم پايهکارشناسی ارشد
54بیدکیسعید علوم پايهکارشناسی ارشد
55تاجیکتهمینه پاتوبيولوژيدکترای تخصصی
56تاجیکتهمینه پاتوبيولوژيدکترای تخصصیhttp://ta.tajik.student.um.ac.ir
57تقویمحسن علوم پايهدکتری (Ph.D)http://taghavim.student.um.ac.ir
58تقی زادفریدون علوم پايهدکتری (Ph.D)http://fereidoun.taghizad.student.um.ac.ir
59توسلی عبدل ابادامین پاتوبيولوژيدکتری (Ph.D)http://amin.tavassoli.student.um.ac.ir
60توکلیانابراهیم علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميدکترای تخصصیhttp://eb_ta726.student.um.ac.ir