دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۳۲۲ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
41امانیفاطمه پاتوبيولوژيدکتری (Ph.D)
42ایمان پناهزکیه پاتوبيولوژيدکتری (Ph.D)http://zaimanpanah34.student.um.ac.ir
43باباپوراسلطخیعلیبهداشت مواد غذايي و آبزيانکارشناسی ارشدhttp://al_ba693.student.um.ac.ir
44بازمانی ممقانیاحد پاتوبيولوژيدکتری (Ph.D)
45بالاییهدیه علوم پايهکارشناسی ارشدhttp://hedieh.balaei.student.um.ac.ir
46بخشانیامین پاتوبيولوژيدکتری (Ph.D)http://amin.bakhshani.student.um.ac.ir
47براتزاده چریحسین اصغر پاتوبيولوژيکارشناسی ارشدhttp://ho.baratzadehchery.student.um.ac.ir
48برقی توندریعادلهبهداشت مواد غذايي و آبزيانکارشناسی ارشد
49برنجکارفائزه پاتوبيولوژيکارشناسی ارشدhttp://fa_be168.student.um.ac.ir
50بیابانیعلی رضا علوم پايهکارشناسی ارشدhttp://al_bi970.student.um.ac.ir
51بیدکیسعید علوم پايهکارشناسی ارشد
52پناهیزهرابهداشت مواد غذايي و آبزياندکتری (Ph.D)http://za.panahi.student.um.ac.ir
53پورسبحان سرخ ابادیمصطفی علوم پايهکارشناسی ارشدhttp://mostafa.porsobhansorkhabadi.student.um.ac.ir
54پورعلی رشتی نژادخزربهداشت مواد غذايي و آبزيانکارشناسی ارشدhttp://khazar.pourali.student.um.ac.ir
55تقویمحسن علوم پايهدکتری (Ph.D)http://taghavim.student.um.ac.ir
56تقی زادفریدون علوم پايهدکتری (Ph.D)http://fereidoun.taghizad.student.um.ac.ir
57توکلیانابراهیم علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميدکترای تخصصیhttp://ebrahimtavakolian1994.student.um.ac.ir
58توکلیانابراهیم علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميدکترای تخصصیhttp://eb_ta726.student.um.ac.ir
59تیموریمروارید علوم پايهدکتری (Ph.D)http://mo_te12.student.um.ac.ir
60تیموریسعید علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميدکترای تخصصی