دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱۴۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۳۲۲ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
141زارعیذبیح الله پاتوبيولوژيدکتری (Ph.D)
142زارعیمحمدهادی علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميدکترای تخصصیhttp://zarei.student.um.ac.ir
143زارعیمحمدهادی علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميدکترای تخصصی
144زاهدیمرتضی علوم پايهدکتری (Ph.D)http://m.zahedi.student.um.ac.ir
145زجاجیسیدوحید علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميدکترای تخصصیhttp://svzojaji.student.um.ac.ir
146زجاجیسیدوحید علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميدکترای تخصصیhttp://se_zo758.student.um.ac.ir
147زمانی اهریسحربهداشت مواد غذايي و آبزياندکتری (Ph.D)
148زواریعلی پاتوبيولوژيدکتری (Ph.D)http://ali.zavari.student.um.ac.ir
149ساعیمینابهداشت مواد غذايي و آبزيانکارشناسی ارشدhttp://mi_sa501.student.um.ac.ir
150ساعی همدانیرومینابهداشت مواد غذايي و آبزيانکارشناسی ارشدhttp://ro_sa568.student.um.ac.ir
151سالاریمحمدبهداشت مواد غذايي و آبزياندکتری (Ph.D)http://salari.mohammad.student.um.ac.ir
152سالاریارمان علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميدکترای تخصصی
153سالاریارمان علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميدکترای تخصصی
154سبحانیبشیر علوم پايهدکتری (Ph.D)http://sobhani.bashir.student.um.ac.ir
155سجادیسیداحمدبهداشت مواد غذايي و آبزياندکتری (Ph.D)http://sa.sajjadi.student.um.ac.ir
156سجادیان جاغرقانسیه علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميدکترای تخصصی
157سجادیان جاغرقانسیه علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميدکترای تخصصی
158سرخوشامید پاتوبيولوژيکارشناسی ارشد
159سرگل زاییمهدیهبهداشت مواد غذايي و آبزياندکتری (Ph.D)http://sargolzaei.ma.student.um.ac.ir
160سعادت نیاسیدعلی علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميدکترای تخصصی