دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱۴۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۳۴۱ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
141رحیمی زاده حسینیسیدکمال الدین پاتوبيولوژيدکتری (Ph.D)http://rahimizadehhoseini.student.um.ac.ir
142رحیمی فردبتول پاتوبيولوژيدکتری (Ph.D)http://ba_ra382.student.um.ac.ir
143رزم پورسالار پاتوبيولوژيکارشناسی ارشد
144رضازاده بزازماهره پاتوبيولوژيدکتری (Ph.D)http://rezazadebazaz2054.student.um.ac.ir
145رضاییزینببهداشت مواد غذايي و آبزياندکتری (Ph.D)http://zeynab.rezaei.student.um.ac.ir
146رفیعی فردکیهانبهداشت مواد غذايي و آبزيانکارشناسی ارشد
147روحانیاحسان علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميدکترای تخصصیhttp://eh_ro912.student.um.ac.ir
148روحانیاحسان علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميدکترای تخصصیhttp://eh_ro912.student.um.ac.ir
149رودباریجواد علوم پايهکارشناسی ارشدhttp://ja_ro388.student.um.ac.ir
150ریکیملیحه علوم پايهدکتری (Ph.D)
151ریگی نژاداندهمسعودبهداشت مواد غذايي و آبزيانکارشناسی ارشدhttp://masoud.riginejad.student.um.ac.ir
152زارعیذبیح الله پاتوبيولوژيدکتری (Ph.D)
153زارعیمحمدهادی علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميدکتری (Ph.D)http://zarei.student.um.ac.ir
154زاهدیمرتضی علوم پايهدکتری (Ph.D)http://m.zahedi.student.um.ac.ir
155زجاجیسیدوحید علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميدکترای تخصصیhttp://svzojaji.student.um.ac.ir
156زجاجیسیدوحید علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميدکترای تخصصیhttp://se_zo758.student.um.ac.ir
157زمانی اهریسحربهداشت مواد غذايي و آبزياندکتری (Ph.D)
158زواریعلی پاتوبيولوژيدکتری (Ph.D)http://ali.zavari.student.um.ac.ir
159ساعیمینابهداشت مواد غذايي و آبزيانکارشناسی ارشدhttp://mi_sa501.student.um.ac.ir
160ساعی همدانیرومینابهداشت مواد غذايي و آبزيانکارشناسی ارشد