دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۳۴۷ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
101حسین پورفاطمه پاتوبيولوژيدکتری (Ph.D)
102حسینیسمیراالسادات پاتوبيولوژيکارشناسی ارشد
103حسینیاعظم علوم پايهدکتری (Ph.D)http://az.hosaini.student.um.ac.ir
104حسینیاعظم علوم پايهدکتری (Ph.D)http://az.hosaini.student.um.ac.ir
105حسینیمهزادبهداشت مواد غذايي و آبزياندکتری (Ph.D)http://mahzad.hosseini.student.um.ac.ir
106حسینی دولت آبادیسیدمحمدحسن پاتوبيولوژيدکتری (Ph.D)http://Se.Hosseinidolatabadi.student.um.ac.ir
107حسینی نیازهرا پاتوبيولوژيدکتری (Ph.D)
108حضرت عباسیروح اله علوم پايهکارشناسی ارشد
109حفیظمریم پاتوبيولوژيدکتری (Ph.D)
110حق شناس ثانیشادی سادات علوم پايهکارشناسی ارشد
111حمیدیعادل پاتوبيولوژيدکتری (Ph.D)http://ad_ha954.student.um.ac.ir
112خان زادهپوریا علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميدکتری (Ph.D)http://po_kh166.student.um.ac.ir
113خاکپورمهسابهداشت مواد غذايي و آبزياندکتری (Ph.D)http://khakpour.mahsa.student.um.ac.ir
114خاکیانمهدی پاتوبيولوژيدکتری (Ph.D)http://me_kh731.student.um.ac.ir
115خدادادیحمید علوم پايهدکتری (Ph.D)http://hamid.khodadadi.student.um.ac.ir
116خداپرستزهراء علوم پايهدکتری (Ph.D)http://za.khodaparast.student.um.ac.ir
117خدایوندیحسین پاتوبيولوژيکارشناسی ارشدhttp://hossein.khodayvandi.student.um.ac.ir
118خدریاسماعیل علوم پايهکارشناسی ارشد
119خسرویپریوشبهداشت مواد غذايي و آبزياندکتری (Ph.D)
120خضریمحمدبهداشت مواد غذايي و آبزياندکتری (Ph.D)http://mo_kh286.student.um.ac.ir