دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۳۲۲ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
101حسینیاعظم علوم پايهدکتری (Ph.D)http://az.hosaini.student.um.ac.ir
102حسینیمهزادبهداشت مواد غذايي و آبزياندکتری (Ph.D)http://mahzad.hosseini.student.um.ac.ir
103حسینی دولت آبادیسیدمحمدحسن پاتوبيولوژيدکتری (Ph.D)http://Se.Hosseinidolatabadi.student.um.ac.ir
104حسینی نیازهرا پاتوبيولوژيدکتری (Ph.D)
105حضرت عباسیروح اله علوم پايهکارشناسی ارشد
106حفیظمریم پاتوبيولوژيدکتری (Ph.D)
107حق شناس ثانیشادی سادات علوم پايهکارشناسی ارشد
108حمیدیعادل پاتوبيولوژيدکتری (Ph.D)http://ad_ha954.student.um.ac.ir
109خاکپورمهسابهداشت مواد غذايي و آبزياندکتری (Ph.D)http://khakpour.mahsa.student.um.ac.ir
110خاکیانمهدی پاتوبيولوژيدکتری (Ph.D)http://khakian.mehdi.student.um.ac.ir
111خان زادهپوریا علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميدکتری (Ph.D)http://po_kh166.student.um.ac.ir
112خداپرستزهراء علوم پايهدکتری (Ph.D)http://za.khodaparast.student.um.ac.ir
113خدادادیحمید علوم پايهدکتری (Ph.D)http://hamid.khodadadi.student.um.ac.ir
114خدریاسماعیل علوم پايهکارشناسی ارشد
115خسرویپریوشبهداشت مواد غذايي و آبزياندکتری (Ph.D)
116خضریمحمدبهداشت مواد غذايي و آبزياندکتری (Ph.D)http://mo_kh286.student.um.ac.ir
117خورشیدیانغلامعلی علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميدکترای تخصصی
118خورشیدیانغلامعلی علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميدکترای تخصصی
119خوریمرضیهبهداشت مواد غذايي و آبزياندکتری (Ph.D)
120خوشوقتمحمدرضا پاتوبيولوژيدکتری (Ph.D)http://khoshvaght.mohammadreza.student.um.ac.ir