دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱۴۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۱٬۳۳۱ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
141امینی زادهمیلاداقتصاد كشاورزيدکتری (Ph.D)http://milad.aminizadeh.student.um.ac.ir
142انتظاریازادهگیاهپزشکیدکتری (Ph.D)http://az.entezari.student.um.ac.ir
143انتظاریاسما علوم و صنايع غذاييدکتری (Ph.D)http://asma.entezari.student.um.ac.ir
144انجمنیانالیمهندسی بیوسیستمکارشناسی ارشدhttp://anali.anjomani.student.um.ac.ir
145انصاریسناعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبزکارشناسی ارشد
146انصاریاشکانمهندسی بیوسیستمکارشناسی ارشدhttp://ashkan.ansari.student.um.ac.ir
147انصاریانزهرابیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهیکارشناسی ارشد
148انیسیوحیدعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبزکارشناسی ارشد
149اورعی قدیریسعیدبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهیکارشناسی ارشدhttp://owraiighadiri.student.um.ac.ir
150اهنگرانیمریمعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبزکارشناسی ارشدhttp://ma_ah778.student.um.ac.ir
151اهنگری میناابادفاطمهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهیکارشناسی ارشدhttp://ahanghari.fatemeh.student.um.ac.ir
152اهنیحمیدعلوم و مهندسی آبدکتری (Ph.D)
153ایاغسپیده علوم و صنايع غذاييکارشناسی ارشدhttp://sepideh.ayagh.student.um.ac.ir
154ایته اللهیثریا علوم داميدکتری (Ph.D)http://soraya.ayatollahi.student.um.ac.ir
155ایروانیسمانهاقتصاد كشاورزيدکتری (Ph.D)http://sa.iravani.student.um.ac.ir
156ایزدپناه طوسی طهرانمحمدعلیعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبزکارشناسی ارشد
157ایزدیزینب علوم و صنايع غذاييدکتری (Ph.D)http://izadi.zeinab.student.um.ac.ir
158ایزدی پورمحسنمهندسی بیوسیستمکارشناسی ارشدhttp://mohsen.izadipoor.student.um.ac.ir
159ایوبیحسیناگروتکنولوژیکارشناسی ارشد
160باارادهطیبهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبزکارشناسی ارشد