دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱۸۱ تا ۲۰۰ مورد از کل ۱٬۳۳۱ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
181بخشیساراعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبزکارشناسی ارشدhttp://sa_ba574.student.um.ac.ir
182بخشیساراعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبزکارشناسی ارشدhttp://sara.bakhshi.student.um.ac.ir
183بخشیبهزادمهندسی بیوسیستمدکتری (Ph.D)
184بدیع زادگانرضاعلوم و مهندسی آبدکتری (Ph.D)http://reza.badizadegan.student.um.ac.ir
185برات زاده بزابادنجیبهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبزکارشناسی ارشدhttp://nagebeh_baratzadeh.bozabad.student.um.ac.ir
186براتیمحمدمهندسی بیوسیستمکارشناسی ارشدhttp://barati.mohamad.student.um.ac.ir
187برازندهعلیعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبزکارشناسی ارشد
188براوردیمریم علوم و صنايع غذاييکارشناسی ارشد
189برجییاسرمهندسی بیوسیستمکارشناسی ارشدhttp://yaser.borji.student.um.ac.ir
190برزگریعلیبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهیکارشناسی ارشدhttp://al_ba539.student.um.ac.ir
191برزنونیعصمتمهندسی بیوسیستمدکتری (Ph.D)http://es.barzanouni.student.um.ac.ir
192برزوئیمجیداگروتکنولوژیدکتری (Ph.D)http://barzooei.student.um.ac.ir
193بروغنیمهریعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبزکارشناسی ارشدhttp://mehri.boroghani.student.um.ac.ir
194بشاشمعین علوم و صنايع غذاييدکتری (Ph.D)http://moein.bashash.student.um.ac.ir
195بشاشتیداوداگروتکنولوژیکارشناسی ارشدhttp://d.bashashati.student.um.ac.ir
196بکاییانمحسنعلوم و مهندسی آبدکتری (Ph.D)http://m.bokaeian.student.um.ac.ir
197بلندنظرالهاممهندسی بیوسیستمدکتری (Ph.D)http://elham.bolandnazar.student.um.ac.ir
198بلوچ قراییحسین علوم داميدکتری (Ph.D)http://ho.baluchgharaie.student.um.ac.ir
199بمانی گلنابادیمرجانگیاهپزشکیدکتری (Ph.D)http://marjanbemanigolnaabadi.student.um.ac.ir
200بندیان سفلالیلاعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبزدکتری (Ph.D)