دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۱٬۴۸۰ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
61اسماعیل زادهزهراگیاهپزشکیکارشناسی ارشد
62اسماعیل پورمهشید علوم و صنايع غذاييکارشناسی ارشدhttp://esmailpour.mahshid.student.um.ac.ir
63اسماعیل پورشیما خاکشناسیکارشناسی ارشد
64اسماعیل پورتروجنیمهدیمهندسی بیوسیستمدکتری (Ph.D)http://mehdi.esmailpour.student.um.ac.ir
65اسماعیلیقاسمعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبزدکتری (Ph.D)http://ghasem.esmaeili.student.um.ac.ir
66اسماعیلیسیدعلیرضاعلوم و مهندسی آبکارشناسی ارشدhttp://alirezaesmaili72.student.um.ac.ir
67اسماعیلیمرتضیعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبزکارشناسی ارشدhttp://morteza.esmaeili.student.um.ac.ir
68اسماعیلیبهاره علوم و صنايع غذاييکارشناسی ارشدhttp://ba_es458.student.um.ac.ir
69اسماعیلی تورانه ییحسیناگروتکنولوژیکارشناسی ارشدhttp://h_esmaeiliesmaeili.student.um.ac.ir
70اسماعیلی زادهامیررضااگروتکنولوژیکارشناسی ارشد
71اسماعیلی نصرابادیاحسانعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبزکارشناسی ارشد
72اسماعیلی نژادابراهیمعلوم و مهندسی آبکارشناسی ارشدhttp://eb.esmaeilinezhad.student.um.ac.ir
73اسمعیل زادهشهرامعلوم و مهندسی آبدکتری (Ph.D)http://esmailzadeh.shahram.student.um.ac.ir
74اسمعیلی دربندی سفلیمحمدرضامهندسی بیوسیستمکارشناسی ارشد
75اسکندری زنجانیکوروشاگروتکنولوژیدکتری (Ph.D)http://ku.eskandarizanjani.student.um.ac.ir
76اسکوهیمایدهعلوم و مهندسی آبدکتری (Ph.D)http://maedeh.oskouhi.student.um.ac.ir
77اسیابانامیرحسینبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهیکارشناسی ارشد
78اشرفی احمدابادفرشته علوم داميدکتری (Ph.D)http://f.ashrafiashrafiahmadabad.student.um.ac.ir
79اشهدیمهدی علوم داميکارشناسی ارشد
80اشوری مندیرضاعلوم و مهندسی آبکارشناسی ارشدhttp://reza.ashourimendi.student.um.ac.ir