دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱۶۱ تا ۱۸۰ مورد از کل ۸۶۵ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
161رستمیانحوریه شيميدکتری (Ph.D)http://hooriyeh.rostamian.student.um.ac.ir
162الهاشمیحیدرجبارکاظم فيزيكدکتری (Ph.D)http://ha_al82.student.um.ac.ir
163النصارخالد فيزيكدکتری (Ph.D)http://khaled.alnssar.student.um.ac.ir
164جلال سرویخدیجه شيميدکتری (Ph.D)http://kh.jalalsarvi.student.um.ac.ir
165وزیریخدیجه سادات فيزيكکارشناسی ارشد
166حشمتی جنت مقامخشایار فيزيكدکتری (Ph.D)
167ابراهیم زادهدانیال شيميکارشناسی ارشدhttp://da_eb172.student.um.ac.ir
168خانیراضیه فيزيكکارشناسی ارشد
169رجاییراضیه شيميدکتری (Ph.D)
170شهرکیرامین شيميدکتری (Ph.D)
171ال شیخرحیم زمين شناسيکارشناسی ارشدhttp://alesheikh.student.um.ac.ir
172پارساییرشید زمين شناسيدکتری (Ph.D)
173اسایش پوررضا زمين شناسيدکتری (Ph.D)
174جعفری سیدابادرضا فيزيكدکتری (Ph.D)http://jafari.reza.student.um.ac.ir
175حسینی همدانیرضا شيميکارشناسی ارشدhttp://reza.hosseinihamedani.student.um.ac.ir
176خدیررضا زمين شناسيکارشناسی ارشد
177دانشگررضا شيميکارشناسی ارشد
178عدسیرضا زيست شناسيکارشناسی ارشدhttp://reza.adasi.student.um.ac.ir
179عرفانی قربانیرضا شيميدکتری (Ph.D)http://r.erfanighorbani.student.um.ac.ir
180غلامیرضا زمين شناسيدکتری (Ph.D)http://reza.gholami.student.um.ac.ir