دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۰۳ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1آذرکیشمیثمروان شناسیکارشناسی ارشد
2آل حسن قزوینیریحانهمدیریت آموزشی و توسعه منابع انسانیکارشناسی ارشد
3ابراهیم پورسیده سمیهروان شناسیکارشناسی ارشدhttp://ebrahimpour.student.um.ac.ir
4ابراهیم پورالهامعلم اطلاعات ودانش شناسیکارشناسی ارشدhttp://ebrahimpour.elham.student.um.ac.ir
5ابراهیمیزهراروانشناسی مشاوره و تربیتیکارشناسی ارشدhttp://ebrahimi1400.student.um.ac.ir
6ابوالبشریفاطمهمدیریت آموزشی و توسعه منابع انسانیکارشناسی ارشد
7اتحادسیده نیکنازروان شناسیکارشناسی ارشدhttp://seyyedeniknaz.ettehad.student.um.ac.ir
8اثاری جامیکاوهروان شناسیکارشناسی ارشدhttp://kaveh.asarijami.student.um.ac.ir
9اثناعشری نامقیسیده زهراروانشناسی مشاوره و تربیتیکارشناسی ارشدhttp://zahra.esnaashari.student.um.ac.ir
10احراری بهدادینمریممبانی تعلیم و تربیتکارشناسی ارشد
11احمدیشادیروان شناسیکارشناسی ارشدhttp://ahmadi.sh.student.um.ac.ir
12احمدیمحمدمدیریت آموزشی و توسعه منابع انسانیدکتری (Ph.D)http://ahmadi22f.student.um.ac.ir
13احمدی مجیدیعطیهروانشناسی مشاوره و تربیتیکارشناسی ارشدhttp://ata. ahmadimajidi.student.um.ac.ir
14احمدیانمجتبیروان شناسیکارشناسی ارشدhttp://m.ahmadian.student.um.ac.ir
15اخلاصیآمنهروانشناسی مشاوره و تربیتیکارشناسی ارشدhttp://am.ekhlasi.student.um.ac.ir
16اذرنیامحمدصالحروانشناسی مشاوره و تربیتیکارشناسی ارشدhttp://azarnia.mohammadsaleh.student.um.ac.ir
17ارجمندگرویشکیباروانشناسی مشاوره و تربیتیکارشناسی ارشدhttp://shakiba.arjmand1380.student.um.ac.ir
18ازادپناهوجیههمدیریت آموزشی و توسعه منابع انسانیکارشناسی ارشد
19اسعدیمهلاروانشناسی مشاوره و تربیتیکارشناسی ارشدhttp://asadi.mahla.student.um.ac.ir
20اسماعیل زاده شاهرودینجمهمدیریت آموزشی و توسعه منابع انسانیکارشناسی ارشدhttp://esmailzadehshahrodi.na.student.um.ac.ir