دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۰۳ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1اخلاصیآمنهروانشناسی مشاوره و تربیتیکارشناسی ارشدhttp://am.ekhlasi.student.um.ac.ir
2برجیابراهیممبانی تعلیم و تربیتکارشناسی ارشدhttp://eb_bo650.student.um.ac.ir
3سلیمیابراهیممدیریت آموزشی و توسعه منابع انسانیکارشناسی ارشدhttp://ab_sa652.student.um.ac.ir
4شعبانیابوالفضلروان شناسیکارشناسی ارشدhttp://shabani.abolfazl.student.um.ac.ir
5ثالیثوابوبکرروانشناسی مشاوره و تربیتیدکتری (Ph.D)http://salisu.student.um.ac.ir
6شعبان زادهاتناروانشناسی مشاوره و تربیتیکارشناسی ارشدhttp://atena.shabanzadeh.student.um.ac.ir
7میررجاییاتناالساداتروان شناسیدکتری (Ph.D)http://at.mirrajaee.student.um.ac.ir
8خانه اباداحسانمبانی تعلیم و تربیتدکتری (Ph.D)http://khanehabad.student.um.ac.ir
9مرادی تولائیارزوروان شناسیدکتری (Ph.D)http://arezoo.moraditavalaei.student.um.ac.ir
10مومنیازادهروانشناسی مشاوره و تربیتیدکتری (Ph.D)http://azadeh.momeni.student.um.ac.ir
11اکراهیاسماروان شناسیکارشناسی ارشد
12غلامعلی پورجاغرقاسماروانشناسی مشاوره و تربیتیکارشناسی ارشدhttp://asma.gholamalipourjaghargh.student.um.ac.ir
13قاضیاسماروان شناسیکارشناسی ارشدhttp://asma.ghazi.student.um.ac.ir
14عنبرزادهاشکانروان شناسیکارشناسی ارشد
15مرادیاعظممبانی تعلیم و تربیتدکتری (Ph.D)http://az.moradi.student.um.ac.ir
16عطاران خراسانیالالهروان شناسیدکتری (Ph.D)
17ابراهیم پورالهامعلم اطلاعات ودانش شناسیکارشناسی ارشدhttp://ebrahimpour.elham.student.um.ac.ir
18پاک سیماالهامروان شناسیدکتری (Ph.D)
19ربانی پارساالهامروان شناسیدکتری (Ph.D)http://elhamrabbaniparsa.student.um.ac.ir
20روشنالهامروان شناسیکارشناسی ارشدhttp://el.roshan.student.um.ac.ir