کارمندان

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۹۴ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1پسیانرکسانامدیریت شبکه آزمایشگاههااداره آزمایشگاه‌های متمرکزhttp://pesyan.staffcms.um.ac.ir
2خاکراهفاطمهمدیریت شبکه آزمایشگاههااداره آزمایشگاه‌های متمرکزhttp://khakrah.staffcms.um.ac.ir
3قهرمانیمعصومهمدیریت شبکه آزمایشگاههااداره آزمایشگاه‌های متمرکزhttp://ghahremani.staffcms.um.ac.ir
4ناصریفاطمهمدیریت شبکه آزمایشگاههااداره آزمایشگاه‌های متمرکزhttp://f-naseri.staffcms.um.ac.ir
5هاشمیان کاخکینفیسهمدیریت شبکه آزمایشگاههااداره آزمایشگاه‌های متمرکزhttp://n.hashemiyan.staffcms.um.ac.ir
6هوشیار صادقیانمهینمدیریت شبکه آزمایشگاههااداره آزمایشگاه‌های متمرکزhttp://h-sadeghi.staffcms.um.ac.ir
7چهارمحالیجعفرمدیریت همکاریهای علمی بین المللی و امور دانشجویان غیرایرانیاداره آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانانhttp://charmahali.staffcms.um.ac.ir
8عشقیصدیقهمدیریت همکاریهای علمی بین المللی و امور دانشجویان غیرایرانیاداره آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانانhttp://eshghi.staffcms.um.ac.ir
9اکبرزادهنجمهمدیریت امور اداری و رفاهیاداره امور اداریhttp://n.akbarzadeh.staffcms.um.ac.ir
10ایزانلورقیهمدیریت امور اداری و رفاهیاداره امور اداریhttp://izanlou.staffcms.um.ac.ir
11بوستانیسمیهمدیریت امور اداری و رفاهیاداره امور اداریhttp://boostani.staffcms.um.ac.ir
12بهنیاپروانهمدیریت امور اداری و رفاهیاداره امور اداریhttp://p.behnia.staffcms.um.ac.ir
13دبیریعلیرضامدیریت امور اداری و رفاهیاداره امور اداریhttp://a-dabiri.staffcms.um.ac.ir
14زاغیانزهرهمدیریت امور اداری و رفاهیاداره امور اداریhttp://zaghian.staffcms.um.ac.ir
15زمانی زادهاعظممدیریت امور اداری و رفاهیاداره امور اداریhttp://zamanizadeh.staffcms.um.ac.ir
16قدردان عنبرانمنصورهمدیریت امور اداری و رفاهیاداره امور اداریhttp://ghadrdan.staffcms.um.ac.ir
17نداف شرقجعفرمدیریت امور اداری و رفاهیاداره امور اداریhttp://nadaf.staffcms.um.ac.ir
18ولی نیاحمیدمدیریت امور اداری و رفاهیاداره امور اداریhttp://valinia.staffcms.um.ac.ir
19بابائی ماهانی نژادسجادمدیریت رفاه و سلامت دانشجویاناداره امور تغذیهhttp://sbabaii.staffcms.um.ac.ir
20حسین زادهمحمدمدیریت رفاه و سلامت دانشجویاناداره امور تغذیهhttp://mo_ho.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی