اساتید بازنشسته

جستجو بر اساس دانشكده و قسمتي از نام
  
دانشكده قسمتي از نام

نام خانوادگي نام دانشكده گروه آموزشي پست الكترونيك صفحه خانگي
 طارقیان  حامدرضا  دانشكده علوم رياضي  رياضي كاربردي  taregian um ac ir  http://www.um.ac.ir/~taregian/
 طالبیان شریف  جعفر  دانشكده علوم‏تربيتى و روان‏شناسى   روانشناسي  talebian um ac ir  http://www.um.ac.ir/~talebian/
 طباطبائی مشهدی  سیدمحمدمهدی  دانشكده علوم رياضي   آمار  tabatabaey yahoo com  http://www.um.ac.ir/~tabatabaey/
 طباطبائی یزدی  حسین  دانشكده مهندسي   مهندسي برق  h tabatabaei gmail com  http://www.um.ac.ir/~htyazdi/
 طباطبائی یزدی  شکوفه  دانشكده علوم   فيزيك  sh_tabatabai3 yahoo com  http://www.um.ac.ir/~shtabatabai/
 طوسی  بهرام  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى  مشترک - ادبیات  toosi-b ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~toosi-b/
 طوسی  محمدرضا  دانشكده علوم رياضي  ریاضی محض  mtoosi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mtoosi/
 طهرانی  عباس  دانشكده علوم   فيزيك  tehrani-a ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~tehrani-a/
 طیاری  سیدفرامرز  دانشكده علوم   شيمي  tayyari um ac ir  http://www.um.ac.ir/~tayyari/
 طیرانی نجاران  محمدحسین  دانشكده علوم   فيزيك  tayerani ac ir  http://www.um.ac.ir/~tayerani/