اساتید بازنشسته

جستجو بر اساس دانشكده و قسمتي از نام
  
دانشكده قسمتي از نام

نام خانوادگي نام دانشكده گروه آموزشي پست الكترونيك صفحه خانگي
 بازاری  محمدابراهیم  دانشكده كشاورزى  علوم مهندسی آب  m bazari ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~m.bazari/
 باسامی  محمدرضا  دانشكده دامپزشكي   علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي دامي  bassami um ac ir  http://www.um.ac.ir/~bassami/
 باقری  رجبعلی  دانشكده علوم‏تربيتى و روان‏شناسى  علوم تربيتي  ra_bagheri yahoo com  http://www.um.ac.ir/~r_bagheri/
 ببرحسینی  مسعود  دانشكده علوم رياضي  ریاضی محض  mbhosseini ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mbhosseini/
 بحرالعلوم  محمود  دانشكده علوم   شيمي  bahrololoom ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~bahrololoom/
 بذرافشان مقدم  مجتبی  دانشكده علوم‏تربيتى و روان‏شناسى  علوم تربيتي  bazrafshan um ac ir  http://www.um.ac.ir/~bazrafshan/
 براتپورباجگیران  سیمیندخت  دانشكده علوم رياضي   آمار  baratpour um ac ir  http://www.um.ac.ir/~baratpour/
 برادران رفیعی  علی محمد  دانشكده علوم‏تربيتى و روان‏شناسى  مشترک - علوم تربیتی  bradaran ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~bradaran/
 برید فاتحی  نصرت اله  دانشكده علوم   زيست شناسي  nb-fatehi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~nb-fatehi/
 بزرگ نیا  ابوالقاسم  دانشكده علوم رياضي   آمار  a bozorgnia&khayyam ac ir  http://www.um.ac.ir/~bozorgnia/
 بشرویه  منیژه  دانشكده علوم   زيست شناسي  boshroye um ac ir  http://www.um.ac.ir/~boshroye/
 بکائیان  محمد  دانشكده مهندسي   مهندسي مكانيك  www um ac ir  http://www.um.ac.ir/~bokaeyan/
 بکاولی  مهدی  دانشكده علوم   شيمي  mbakavoli um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mbakavoli/
 بلوری بزاز  محمدحسین  دانشكده مهندسي   مهندسي عمران  mbolooribb gmail com  http://www.um.ac.ir/~mbolouri/
 بنایان اول  محمد  دانشكده كشاورزى   زراعت واصلاح نباتات  banayan ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~banayan/
 بوسعیدی  فاطمه  دانشكده علوم   شيمي  bosaidi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~bosaidi/
 بهروان  حسین  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   علوم اجتماعي  behravan um ac ir  http://www.um.ac.ir/~behravan/
 بهزاد  خلیل  دانشكده كشاورزى   علوم و صنايع غذايي  behzad um ac ir  http://www.um.ac.ir/~behzad/
 بهنام ده کردی  محبوبه  دانشكده علوم   شيمي  dehkordy ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~dehkordy/
 بیات مختاری  منوچهر  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   زبان و ادبيات فرانسه  bayatmokhtari ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~bayatmokhtari/
 بیات مختاری  پریرخ  دانشكده علوم   شيمي  bayat-m ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~bayat-m/
 بیات مختاری  علی  دانشكده مهندسي   مهندسي برق  b_m_ali um ac ir  http://www.um.ac.ir/~b_m_ali/