ارسال شده در تاریخ : پنجشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۹

هشتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران

رویکرد کنفرانس: پیوند چرخه آب و اکولوژی برای پایداری سرزمین در شرایط تغییر اقلیم و محدودیت های اقتصادی

زمان دریافت مقالات:از ۱ شهریور لغایت ۱۵ آذر

زمان برگزاری:۲۷ و ۲۸ بهمن ماه

مکان برگزاری:دانشگاه فردوسی مشهد

برای اطلاعات بیشتر به درگاه های زیر مراجعه کنید:

www.nwlsm.ir

صفحه اینستاگرام همایش

درگاه ارسال مقالات:

www.nwlsm.ir

99082202

آخرین اخبار