ارسال شده در تاریخ : دوشنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۰

در سال های اخیر سمینارها و کنفرانسهای متعددی در گرایشهای مختلف ریاضی و ریاضی کاربردی در دانشگاههای کشور برگزار گردیده است. در اغلب این همایش ها، صنایع و شرکت های مختلف به ویژه شرکت های دانش بنیان و فن آوری های نرم حضور چندانی نداشته اند و لذا ارتباط علمی درخور توجهی بین این شرکت ها و دانشگاه یا دیده نشده و یا بسیار کمرنگ بوده است. در این سمینار که عنوان "سمینار ریاضی کاربردی و صنعتی" بر روی آن گذاشته شده است، قصد داریم تا با حضور شرکت های مختلف صنعتی و دانش بنیان از مشکلات آنان آگاهی یابیم، توانمندی پژوهشگران را در حل این مشکالت بررسی کنیم و ارتباط بین این شرکت ها و دانشگاه ها را نسبت به گذشته افزایش دهیم. بی تردید این هدف میسر نمی گردد مگر آنکه از حضور مهندسان، دانشگاهیان و پژوهشگرانی که ارتباط بین دانشگاه و صنعت را تجربه کرده اند، بهرهمند شویم. به امید آنکه شاهد برگزاری یک سمینار کاربردی-محور موفق در دانشکدهی علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد بوده و بتوانیم پایه گذار یک سمینار ادواری ریاضی کاربردی و صنعتی کارآمد در پویا نمودن ارتباط دانشگاه با جامعه باشیم.

برای کسب اطالعات بیشتر و ارسال مقاله به آدرس siam.um.ac.ir مراجعه نمایید.

1400092201

آخرین اخبار