ارسال شده در تاریخ : شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

Hypnosis

اولین کنگره آسیایی هیپنوتیزم در تاریخ ۲۳ مهر ۱۳۹۸ توسط انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران و دانشگاه علوم پزشکی مشهد در شهر مشهد برگزار خواهد شد.این کنگره در حالی برگزار خواهد شد که تجربه برگزاری چهار کنگره بین المللی بزرگ در سالهای اخیر در ایران نشان داده است که پتانسیلهای هیپنوتیزمی که در ایران و کشورهای آسیایی وجود دارد می تواند به عنوان منبع ارزشمندی در درمانهای هیپنوتیزمی قلمداد شود. همچنین کنگره های قبلی به خوبی گویای این امر مهم بود که توانمندیهای هیپنوتیزمی در ایران و حمایتهای انجمن بین المللی هیپنوتیزم می تواند در ارتقای دانش هیپنوتیزم در منطقه آسیا گام موثری بردارد. رویداد پیش رو اولین گرد هم آیی متخصصین هیپنوتیزم سطح آسیا می باشد که همزمان با مبادله اطلاعات هیپنوتیزمی خود می تواند نقطه ای برای تشکیل انجمن آسیایی هیپنوتیزم باشد.

محورهای کنگره

هیپنوتیزم، سیر تاریخی

هیپنوتیزم، تئوریها و الگوها

نوروسایکوفیزیولوژی هیپنوتیزم

جامعه شناختی هیپنوتیزم

هیپنوتیزم پزشکی

بیهوشی و بی دردی هیپنوتیزمی

هیپنوتیزم روانشناختی

آسیب شناسی هیپنوتیزم

ادراک، شناخت و مدلهای طراحی مغز

هیپنوتیزم و تکنولوژی های تحریک مغز

فلسفه ذهن

نوروفیدبک، نوروساینس، سایکوسایبرنتیک

رویکردهای مهندسی در روانشناسی

هیپنوتیزم در ورزش

هیپنوتیزم دندانپزشکی

آخرین اخبار