ارسال شده در تاریخ :

دکتر محمدحسین ارباب زوار، استاد
گروه شیمی تجزیه و دکتر حسین اشتیاق حسینی، استاد گروه شیمی معدنی دانشکده علوم
دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان شیمیدان برجسته کشور در رشته های شیمی تجزیه و شیمی
معدنی انتخاب شدند.


دکتر محمد حسین ارباب زوار،
استاد پایه 30 دانشگاه و دارنده مدرک دکترا از دانشگاه ساوت همپتون انگلستان می
باشد. وی دارای 84 مقاله چاپ شده در مجلات خارجی و ارائه دهنده 82 مقاله در
کنفرانس های خارجی است.


ترجمه 4 کتاب درحوزه شیمی تجزیه از دیگر فعالیت های پژوهشی
دکتر ارباب زوار می باشد. وی همچنین موسس و عضو هیأت علمی مرکز پژوهشی شیمی محیط
زیست دانشگاه فردوسی مشهد و عضو هیأت تحریریه مجله" شیمی محیط زیست" می
باشد.


دکتر حسین اشتیاق حسینی نیز
دارنده 113 مقالات
IsI با H-inedex
17
می باشد. وی که فارغ التحصیل دانشگاه ساسکس انگلستان
است، چندین دوره به عنوان پژوهشگر برتر دانشکده علوم معرفی شده است.


ایشان نویسنده کتابreview
on proton transfer metal complexes"
"می
باشد و اختراع وی با نام "سنتز و شناسایی هیبرید آلی معدنی ژلاتین" به
ثبت رسیده است.


لازم به ذکر است انجمن شیمی
ایران همه ساله در گرایش های مختلف شیمی (آلی، فیزیک، تجزیه و معدن) اساتید برجسته
پیشکسوت و جوان را معرفی و در کنگره شیمی مورد تقدیر قرار می دهد.


از دکتر محمد حسین ارباب زوار و دکتر حسین اشتیاق حسینی در هجدهمین کنگره شیمی
ایران که در تاریخ هشتم تا دهم شهریور و با حضور صاحب نظران این رشته در دانشگاه
سمنان برگزار گردید، تقدیر شد.