ارسال شده در تاریخ :

دکتر بختیار شعبانی ورکی، استاد گروه آموزشی علوم تربیتی
دانشگاه فردوسی مشهد، رئیس انجمن فلسفۀ تعلیم و تربیت ایران شد.


دکتر شعبانی ورکی استاد گروه آموزشی علوم تربیتی دانشکده
علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد که از سال 1376 تاکنون عضو انجمن ایرانی تعلیم و تربیت ایران بوده است به
ریاست انجمن فلسفۀ تعلیم و تربیت ایران انتخاب شد.


ریاست دانشکده در سالهای 77 الی 81 و 84 الی 85 ، مدیریت
گروه آموزشی علوم تربیتی 83 الی 84 و معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه در سالهای 85
الی 88 و 89 الی 92 از سوابق اجرایی دکتر
بختیار شعبانی می باشد.


انتخاب دکتر شعبانی به عنوان رئیس انجمن فلسفۀ تعلیم و تربیت ایران در حالی انجام شد که ایشان در فرصت مطالعاتی در کشور استرالیا به سر می برد و اول مرداد ماه به کشور باز خواهد گشت.