ارسال شده در تاریخ :

در
راستای توسعه اهداف راهبردی دانشگاه و به منظور ایفای بخشی از مسئولیت اجتماعی
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد در قبال جامعه، در روز دوشنبه  27 مهرماه 1394 نشست
علمی متشکل از کارکنان شهرداری منطقه 9 مشهد و خانواده آنها در محل آمفی تئاتر
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی برگزار گردید.


سخنرانان این گردهمایی آقای اشرف و
خانم دکتر زهره سپهری شاملو بودند. آقای اشرف در بخش اول این گردهمایی به بیان
رموز شادمانی فردی پرداخته و در بخش دوم، خانم دکتر سپهری شاملو عضو هیات علمی
گروه روانشناسی با بیان دیدگاه ها و نقطه نظرهای روانشناسانه ای پیوند بین رموز
شادمانی فردی و در نهایت شادمانی خانوادگی را تبیین نمودند.


این برنامه که با
استقبال گسترده کارکنان شهرداری منطقه 9 و خانواده آنها مواجه شد
بعنوان نقطه عطف همکاری مشترک بین دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی و شهرداری
منطقه 9 نیز محسوب می شود.