دانشكده ها


دانشكده كشاورزى


سايت دانشكده
دانشكده‌ كشاورزي‌ دانشگاه‌ فردوسي‌ مشهد درسال‌ 1352 با هدف‌ تأمين‌ نيروي‌ انساني‌متخصص‌ و ماهر در رشته‌هاي‌ گوناگون‌كشاورزي‌ تاسيس‌ شد. و از آن‌ زمان‌ تاكنون‌، اين‌دانشكده‌ در چارچوب‌ فعاليت‌هاي‌ آموزشي‌وپژوهشي‌ به‌ هدايت‌ علمي‌ بخش‌ كشاورزي‌پرداخته‌ است‌. افزايش‌ كمي‌ و كيفي‌ فعاليتهاي‌ تحقيقاتي‌، آموزشي‌،خدماتي‌ و ترويج‌ در حوزه‌ «دانش‌ كشاورزي‌» نيازمند سرمايه‌ گذاري‌ عقلايي‌، خلاقيت‌ و به‌ كارگيري‌ روشهاي‌ نوين‌است‌. هدف‌ كلي‌ تأسيس‌ چنين‌ دانشكده‌اي‌ درشرق‌ كشور تأمين‌ نيروي‌ انساني‌ در سطح‌كارشناسي‌، كارشناسي‌ ارشد و دكتري‌ جهت‌ پيشبرد فعاليت‌هاي‌ برنامه‌ ريزي‌، توليد، تبديل‌، نگهداري‌ و توزيع‌ محصولات‌ كشاورزي‌ و مواد غذايي‌ براي‌ جمعيت‌ روزافزون‌ كشوربوده‌ است‌.

فعاليتهاي‌ آموزشي‌ دانشكدة‌ كشاورزي‌مشهد ازمهرماه‌ 1353 با پذيرش‌ 43 دانشجو دردو رشتة‌ كارشناسي‌ زراعت‌ و اصلاح‌ نباتات‌ وعلوم‌ و صنايع‌ غذايي‌ آغاز شد و در سالهاي‌ بعدبه‌ ترتيب‌ زير ادامه‌ يافت‌: رشته‌ كارشناسي‌ دامپروري‌ با پذيرش‌ 38دانشجو (مهر 54)، كارشناسي‌ ارشد دامپروري‌با پذيرش‌ 6 دانشجو (بهمن‌ ماه‌ 65)، كارشناسي‌ارشد زراعت‌ با پذيرش‌ 6 دانشجو (بهمن‌ ماه‌66)، دورة‌ كارشناسي‌ آبياري‌ با پذيرش‌ 45دانشجو (بهمن‌ماه‌ 67)، دورة‌ كارشناسي‌گياه‌پزشكي‌ با پذيرش‌ 20 دانشجو (مهرماه‌ 70)،كارشناسي‌ ارشد آبياري‌ با پذيرش‌ 6 دانشجو درسال‌ 70، دورة‌ كارشناسي‌ ارشد صنايع‌ غذايي‌ با6 دانشجو در سال‌ 72، دورة‌ كارشناسي‌ اقتصادكشاورزي‌ با پذيرش‌ 20 دانشجو در سال‌ 73،دوره‌ كارشناسي‌ باغباني‌ با پذيرش‌ 25 دانشجودر سال‌ 73، دوره‌ كارشناسي‌ خاكشناسي‌ باپذيرش‌ 20 دانشجو در سال‌ 73، دورة‌كارشناسي‌ ماشينهاي‌ كشاورزي‌ با پذيرش‌ 18دانشجو در سال‌ 73، كارشناسي‌ ارشدگياه‌پزشكي‌ با پذيرش‌ 6 دانشجو در سال‌ 74،دورة‌ دكتري‌ زراعت‌ با پذيرش‌ 6 دانشجو در سال‌73، دورة‌ دكتري‌ علوم‌ دامي‌ با پذيرش‌ 5دانشجو در مهرماه‌ 75، دورة‌ كارشناسي‌ ارشدشناسايي‌ و مبارزه‌ با علفهاي‌ هرز 4 دانشجو درسال‌77، دوره‌ كارشناسي‌ ارشد بيوتكنولوژي‌كشاورزي‌ با 4 دانشجو در سال‌ 77، كارشناسي ارشد خاك‌شناسي در سال 79 با 5 دانشجو و دكتري‌ صنايع‌ غذايي‌ با پذيرش‌ 11دانشجو در مهرماه‌ 77 و بالاخره دوره كارشناسي ارشد باغباني در سال 81 با 3 دانشجو فعاليت‌ خود را ادامه‌ داده‌است‌. پيشنهاد ايجاد دوره دكتري بيوتكنولوژي كشاورزي و كارشناسي ارشد هواشناسي كشاورزي به تصويب وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري رسيده است و قرار است از سال 82 دانشجو در اين رشته پذيرفته شود. هم اكنون پيشنه ايجاد رشته كارشناسي ارشد اقتصاد كشاورزي به عنوان رشته مصوب شوراي دانشگاه به شوراي گسترش وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري ارائه شده است. دانشكده‌ كشاورزي‌ در حال‌ حاضر داراي‌ 110  عضو هيأت‌ علمي‌ (شامل‌ 16 استاد، 27دانشيار، 53 استاديارو 14 مربي‌ )، 31 نفركارشناس‌ آموزشي‌ و 172 نفر كادر اداري ‌است‌ و در آن‌ 1588 دانشجوي كارشناسي‌، 491 دانشجوي كارشناسي‌ ارشد و 197 دانشجوي دكتري‌ مشغول‌ به‌ تحصيل‌ مي‌باشند. دانشجويان‌ اين‌ دانشكده‌ با گذراندن‌ يك‌ دورة‌ آموزشي‌ چهارساله‌ (هشت‌ نيمسال‌تحصيلي‌) با اخذ درجة‌ «ليسانس‌ مهندسي‌» و طي يك دوره حداقل دو ساله موفق به اخذ مدرك كارشناسي ارشد و نيز يك دوره 5/4 ساله دوره دكتري خويش را به اتمام مي‌رسانند.

اين‌دانشكده‌ از بدوتاسيس‌ تا كنون‌ حدود 4000 دانش‌ آموخته‌ در مقاطع‌ مختلف‌تحصيلي‌ و در رشته‌هاي‌ گوناگون‌ داشته‌ است‌.نتايج‌ حاصله‌ از فعاليتهاي‌ تحقيقاتي‌ اعضاي‌هيأت‌ علمي‌ اين‌ دانشكده‌ در سالهاي‌ گذشته‌ آثارمفيد و ارزنده‌اي‌ در برنامه‌ريزي‌هاي‌ كشاورزي‌در نهادهاي‌ اجرايي‌ و همچنين‌ افزايش‌محصولات‌ كشاورزي‌ داشته‌ است‌. اعضاي‌هيأت‌ علمي‌ اين‌ دانشكده‌ با نهادها و سازمانهاي‌اجرايي‌ بسياري‌ مانند : وزارت‌ جهاد كشاورزي‌، وزارت‌ نيرو، سازمان‌ جنگلها و مراتع‌، ادارة‌ كل‌ صنايع‌ و استاندارد و...همكاري‌ داشته‌ و طرحهاي‌ مشترك‌ آموزشي‌، تحقيقاتي‌ و مشاوره‌اي‌ در زمينه‌هاي‌ مختلف‌ رابه‌ اجرا درآورده‌ است‌. همچنين‌ در برگزاري‌سمينارها و كنگره‌هاي‌ علمي‌ اين‌ دانشكده‌ بسيارفعال‌ بوده‌ است‌ طي‌ سالهاي‌ گذشته‌ چندين‌كنگره‌ علمي‌ مانند كنگرة‌ گياهپزشكي‌، كنگره‌علوم‌ و صنايع‌ غذايي‌، كنگره‌ زراعت‌ و اصلاح‌نباتات‌، و سمينار علمي‌ ترويج‌ وآموزش‌كشاورزي‌ و كنگره‌ علوم‌ خاك‌ ايران‌ و كارگاه‌هاي آموزشي مختلف توسط‌ اين‌ دانشكده‌ برگزار شده‌ است‌. ساختمان‌ مركزي‌ دانشكده‌كشاورزي‌، قبل‌ از پيروزي‌ انقلاب‌ اسلامي‌ به‌ عنوان‌ مركز تعليمات‌ مشترك‌ دانشگاه‌ ساخته‌ شده‌ بود و مدتها به‌ همين‌ منظور مورد استفاده‌ قرار مي‌گرفت‌. بعد از تأسيس‌ دانشكده‌هاي‌ كشاورزي‌ و مهندسي‌، اين‌ ساختمان‌ موقتاً در اختيار اين‌ دو دانشكده‌ قرارگرفت‌. درسال‌ 1359 دانشكدة‌ مهندسي‌ به‌ ساختمان‌ جديد منتقل‌ گرديد و امكانات‌ مذكور به‌ دانشكدة‌ كشاورزي‌ واگذار شد.

درسال‌ 1363 ساختمان‌ جديدي‌ با عنوان‌ساختمان‌ شهدا با زيربناي‌ 3830 مترمربع‌ به‌مرحلة‌ بهره‌ برداري‌ رسيد و به‌ فضاي‌ آموزشي‌ وآزمايشگاهي‌ دانشكده‌ اضافه‌ شد. علاوه‌ بر اين‌ ساختمانهاي‌ جديد دانشكده شامل فاز 1 به مرحله بهره‌برداري رسيده است كه در آن گروه‌هاي آموزشي علوم دامي، صنايع غذايي، علوم باغباني و اقتصاد كشاورزي مستقر شده‌اند و فاز 2 كه شامل بقيه گروه‌هاي آموزشي و واحدهاي اداري است، در حال احداث مي‌باشد. گلخانه‌ تحقيقاتي‌ دانشكده‌ در فضايي‌ به‌ مساحت‌ 1000 مترمربع‌ است‌ كه‌ در كشور در نوع‌ خودبي‌ نظير است‌. بهره‌ برداري‌ از اين‌گلخانه‌ همزمان‌ با جشنواره‌ پنجاهمين‌ سال‌ تأسيس‌ دانشگاه‌ انجام‌ شد.

رشته هاي تحصيلي موجود در دانشكده كشاورزي
نام‏رشته مقاطع تحصيلي موجود در هر رشته
زراعت و اصلاح نباتات كارشناسي - كارشناسي ارشد - دكتري
علوم دامي كارشناسي - كارشناسي ارشد - دكتري
علوم و صنايع غذائي كارشناسي - كارشناسي ارشد - دكتري
آبياري كارشناسي - كارشناسي ارشد - دكتري
گياه پزشكي كارشناسي - كارشناسي ارشد - دكتري
اقتصاد كشاورزي كارشناسي - كارشناسي ارشد 
خاك شناسي كارشناسي - كارشناسي ارشد
علوم باغباني كارشناسي - كارشناسي ارشد
ماشين هاي كشاورزي كارشناسي - كارشناسي ارشد
بيوتكنولوژي كشاورزي  كارشناسي ارشد - دكتري
مديريت مبارزه با علف هاي هرز  كارشناسي ارشد

 

تعداد اعضاي هيات علمي دانشكده كشاورزي

گروه آموزشي استاد دانشيار استاديار مربي جمع كل
زراعت و اصلاح نباتات 5 3 10 2 20
علوم و صنايع غذايي 2 5 8 3 18
علوم دامي 4 5 5 2 16
مهندسي آب 1 2 7 3 13
گياه پزشكي 1 2 6 - 9
اقتصاد كشاورزي - 2 3 - 5
علوم خاك 1 3 3 - 7
علوم باغباني - 3 3 2 8
ماشينهاي كشاورزي - 1 6 2 9
بيوتكنولوژي و به نژادي گياهي 2 1 2 - 5
جمع 16 27 53 14 110روساي دانشكده ازبدو تاسيس تا كنون

نام‏ونام‏خانوادگى مرتبه علمي دوران تصدي
ذكتر قاسم تهراني مويد استاد 54 تا 57
دكتر رستم فرجي هارمي استاديار 57 تا 58
دكتر عليرضا كوچكي استاديار 58 تا 58
مهندس محمد ابراهيم بازاري مربي 59 تا 60
دكتر امير هوشنگ فلاح راد مربي 60 تا 64
مهندس محمد ابراهيم بازاري مربي 64 تا 70
دكتر محمد حسن راشد محصل دانشيار 70 تا 74
دكتر رضا ولي زاده استاديار 74 تا 77
دكتر محمد حسن راشد محصل استاد 77 تا 79
دكتر حميد بهادر قدوسي استاديار 79 تا 81
دكتر محسن دانش مسگران ادانشيار 81 تا 81
دكتر بهروز جعفرپور استاد 81 تا 84
دكتر رضا ولي زاده استاد 84 ادانه داردمعاونان آموزشى دانشكده از بدو تاسيس تاكنون
نام‏ونام‏خانوادگى مرتبه علمي دوران ‏تصدى
مهندس محمد حسن منصوري مربي 53 تا 57
دكتر عليرضا كوچكي استاديار 57 تا 58
دكتر حبيب الله معاون شهيدي مربي 59 تا 60
مهندس كريم حداد ايراني نژاد مربي 61 تا 64
مهندس محمد اينانلو مربي 65 تا 69
مهندس كامران داوري مربي 70 تا 72
دكتر غلامحسين داوري نژاد استاديار 73 تا 74
دكتر محمد باقر حبيبي نجفي استاديار 74 تا 77
دكتر حميد بهادر قدوسي استاديار 77 تا 79
دكتر محسن دانش مسگران دانشيار 79 تا 81
دكتر پرويز رضواني مقدم استاديار 81 تا 84
دكتر سيد حسن مرعشي استاديار 84 ادامه داردمعاونان پژوهشي دانشكده از سال 70 تاكنون
نام‏ونام‏خانوادگى مرتبه علمي دوران تصدي
دكتر علي مرتضوي دانشيار 64 تا 70
دكتر بهروز جعفرپور استاد 70 تا 76
دكتر محمد فارسي دانشيار 76 تا 77
دكتر غلامحسين حق نيا دانشيار 77 تا 79
دكتر فخري شهيدي دانشيار 79 تا 81
دكتر شهناز دانش استاديار 81 تا84
دكترماهرخ فلاحتي رستگار استاد 84 تا87
دكتر فرج الله شهرياري دانشيار 87 ادامه داردمعاونان اداري و مالي دانشكده از بدو تاسيس تاكنون
نام‏ونام‏خانوادگى مرتبه علمي دوران ‏تصدى
دكتر امين عليزاده استاديار 53 تا 58
دكتر محمد احرار استاديار 58 تا 59
مهندس حسن عاقل مربي 59 تا 65
مهندس مجتبي طهمورث پور كارشناس 65 تا 70
مهندس حميد بهادر قدوسي مربي 70 تا 71
مهندس علي قنبري مربي 71 تا 73
مهندي محمد موسوي بايگي مربي 73 تا 74
دكتر حسن عاقل استاديار 74 تا 77
مهندس علي اصغر محمد آبادي مربي 77 تا 80
دكتر امير لكزيان استاديار 80 تا 81
دكتر احمد نظامي استاديار 81 تا 84
دكتر حسن عاقل استاديار 84 ادامه داردمعاونان و سرپرستان تحصيلات تكميلي دانشكده
نام‏ونام‏خانوادگى مرتبه علمي دوران ‏تصدى
دكتر عليرضا كوچكي (سرپرست) استاد 73 تا 74
دكتر عبدالرضا باقري (سرپرست و معاون) استاديار 74 تا 75
دكتر عباسپور (سرپرست ) استاديار 85 ادامه دارد


توجه: برای مشاهده برنامه تحصیلی بر روی تصویر کلیک کنید

رشته ها و گرایش های تحصیلی

رشته و گرایش كارداني کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری

لیست دانشکده ها

لیست پژوهشکده ها