دانشكده هاگروه مهندسي مكانيكاين‌ گروه‌ در حال‌ حاضر در دورة‌ كارشناسي‌ درطراحي‌ جامدات‌، حرارت‌ و سيالات‌ وكارشناي‌ ارشد تبديل‌ انرژي‌، طراحي‌ كاربردي‌ ودوره‌ دكتراي‌ مكانيك‌ فعاليت‌ چشم‌گير آموزشي‌و پژوهشي‌ دارد.تعداد واحدهاي درسي دوره كارشناسي اين گروه 141 واحد است.مديران گروه مكانيك از سال 58 تا كنون
نام‏ونام‏خانوادگى مرتبه علمي دوران تصدي
دكتر محمدرضا مدرس رضوي استاديار 58
مهندس مسعود يك كلام كاشاني مربي 58 تا 60
دكتر احمد ظهور سعادت استاديار 61 تا 64
دكتر علي حائريان اردكاني استاديار 64 تا 65
دكتر احمد ظهور سعادت استاديار 65 تا 66
مهندس سيد محمد رضا يوسف ثاني مربي 66 تا 69
دكتر حسين نوعي باغبان استاديار 69 تا 69
دكتر محمد مقيمان استاديار 69 تا 75
دكتر حميد نيازمند استاديار 75 تا 75
دكتر مجيد معاونيان استاديار 75 تا 77
دكتر جليل رضائي پژند استاديار 77 تا 80
دكتر محمد مقيمان دانشيار 80 تا 80
دكتر محمد حسين ابوالبشري استاديار 83 تا 84
دكتر مهران كدخدايان دانشيار 84 تا88
دكتر محمود پسنديده فرد دانشيار 84 تا89
دكتر حميد نيازمند دانشيار 89 ادامه دارد

براي مشاهده اعضاي هيات علمي گروه مهندسي مكانيك  اينجا را كليك كنيد


توجه:  براي مشاهده برنامه تحصيلي بر روي شکل کليک کنيد.

رشته ها و گرايشهاي تحصيلي
نام رشته و گرايش كارداني كارشناسي كارشناسي ارشد دكتري


لیست دانشکده ها

لیست پژوهشکده ها