شنبه 10 مرداد 1394

searchicon
 
  . جستجوی پیشرفته

گروه امور دانشجويان شاهد و ايثارگر

گروه امور دانشجويان شاهد و ايثارگر

دانشگاه فردوسي مشهد

به منظور اجراي قوانين، مصوبات هيات دولت و شوراي عالي انقلاب فرهنگي، ستاد شاهد و ايثارگر دانشگاه مطابق با مصوبه مورخ 3/12/83 شوراي طرح و برنامه تشكيل مي شود تا به عنوان بازوي اجرائي ستاد مركزي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در دانشگاه، مسئوليت ارائه خدمات و رسيدگي به امور دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه ها را از طريق  دفتر مربوطه بر عهده گيرد.

.

زندگي و وصيت نامه شهداي دانشگاه

.

الف- اهداف

  1. ارائه خدمات شايسته و مناسب به دانشجويان شاهد و ايثارگر
  2. زمينه سازي براي مشاركت فعالانه دانشجويان شاهد و ايثارگر در عرصه هاي علمي،فرهنگي و اجتماعي در جهت رشد و تعالي بيشتر آنان
  3. بزرگداشت ايثارگري شهدا و ايثارگران و ترويج فرهنگ ايثار وشهادت

ب - اركان و تشكيلات

اعضاي ستاد

- رئيس دانشگاه(رئيس ستاد)

-معاون آموزشي

-معاون دانشجوئي

-رئيس سازمان بنياد شهيد و امور ايثارگران استان

-مدير كل دفتر امور دانشجويان شاهد و ايثارگر(دبير ستاد)

-مدير كل امور آموزشي دانشگاه

-معاون فرهنگي بنياد شهيد و امور ايثارگران استان

-يك نفر از استادان مشاور

-يك نفر از دانشجويان شاهد و ايثارگر

دفتر امور دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه كه مدير كل آن به انتخاب رئيس دانشگاه تعيين مي شود علاوه بر اجراي كليه برنامه هاي مربوط به امور دانشجويان شاهد و ايثارگز دانشگاه به عنوان دبير ستاد شاهد و ايثارگر دانشگاه نيز عهده دار مسئوليت هاي محوله است.

بخش هاي مختلف اداره امور دانشجويان شاهد و ايثارگر

واحد آموزش

مسئول واحد آموزش يكي از كارشناسان با تجربه اداره امور دانشجويان شاهد و ايثارگر مي باشد كه وظايف زير را تحت نظر مديريت امور دانشجويان شاهد و ايثارگر بعهده دارد:

-       پيگيري مشكلات خاص آموزشي دانشجويان شاهد و ايثارگر.

-  ارتباط با ادارات آموزش دانشكده ها جهت اجراي طرح هاي تقويت بنيه علمي دانشجويان.

-  انعقاد قراردادهاي لازم با مدرسين كلاسهاي تقويتي، نظارت بر حسن اجراي كلاس هاي مذكور.

-       برنامه ريزي و تشكيل كلاس هاي آموزشي از قبيل كامپيوتر، زبان و ...

-  پيگيري امور مربوط به نقل و انتقال و تغيير رشته دانشجويان شاهد و ايثارگر.

-       مشاوره تحصيلي با دانشجويان .

- واحد فرهنگي و فوق برنامه

مسئول واحد فرهنگي و فوق برنامه يك نفر از كارشناسان داراي سابقه در امور فرهنگي و فعاليت هاي فوق برنامه مي باشد كه به انجام وظايف محوله زير تحت نظر مديريت امور دانشجويان شاهد و ايثارگر مي پردازد:

-  تشكيل سمينارها، گردهمايي ها، اردوهاي زيارتي، تفريحي، فرهنگي و برگزاري مسابقات مختلف علمي و ورزشي.

-  ارتباط با رابطين دانشجويي دانشكده ها و ارائه طرح هاي مناسب جهت اجرا در دانشكده ها.

-       تهيه نشريه و ويژه نامه.

-       پيگيري مسايل معيشتي و رفاهي دانشجويان شاهد و ايثارگر.

-  ايجاد سيستم هاي مناسب براي جذب دانشجويان و فعال نمودن آنان در امور فرهنگي.

-  تدارك برنامه هاي ديدار از خانواده هاي معظم شهداي دانشگاهي با حضور مسئولين دانشگاه.

-       ايجاد نمايشگاههاي مختلف در مناسبت هاي گوناگون و ...

3- واحد كامپيوتر

  به منظور استفاده بهينه دانشجويان شاهد و ايثارگر از اوقات فراغت خويش و آشنايي با كامپيوتر و همچنين دستيابي به شبكه جهاني اينترنت اين مديريت از ابتداي سال 81 80 اقدام به فراهم نمودن امكاناتي از قبيل كامپيوتر، پرينتر، اسكنر و رايتر در اين خصوص نموده است كه دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه فردوسي مشهد مي توانند در نوبت هاي صبح و عصر از امكانات مذكور استفاده نمايند.

4- اساتيد  مشاور

استاد مشاور دانشجويان شاهد و ايثارگر يك نفر از اعضاي هيأت علمي متعهد و با تجربه دانشگاه است كه با پيشنهاد مديريت امور دانشجويان شاهد و ايثارگر و تأييد رياست محترم دانشگاه به مدت يك سال تحصيلي انتخاب مي شوند و وظايف زير را بعهده خواهند داشت:

-       نظارت بر روند تحصيلي و ارزيابي مستمر پيشرفت تحصيلي دانشجو.

-  اختصاص ساعاتي به منظور مشاوره با دانشجويان در خصوص امور تحصيلي، فرهنگي و ... آنان.

-  آشنا نمودن دانشجويان با محيط تحصيل و راهنمايي آنان در زمينه انتخاب واحد به نحوي كه متناسب با وضعيت تحصيلي دانشجو باشد.

-  ارائه پيشنهادات لازم درخصوص رفع مشكلات دانشجويان به مديريت امور دانشجويان شاهد و ايثارگر.

-  شركت در جلسات كميته منتخب شاهد و ايثارگر دانشكده و رسيدگي به مشكلات آموزشي دانشجويان.

5- رابطين آموزشي

رابطين آموزشي در دانشكده ها يكي از كاركنان آموزشي دانشكده است كه با پيشنهاد مديريت امور دانشجويان شاهد و ايثارگر و هماهنگي با معاونت آموزشي دانشكده انتخاب مي شود و وظايف زير را بعهده دارد.

-  ارتباط مستمر با دفتر امور دانشجويان شاهد و ايثارگر و اساتيد مشاور.

-  پاسخگويي به مراجعات و مسايل آموزشي دانشجويان شاهد و ايثارگر و در صورت لزوم اخذ درخواست كتبي آنان جهت طرح در كميته منتخب شاهد و ايثارگر دانشكده .

-  ثبت نام دانشجويان در كلاس هاي تقويتي و نظارت بر حسن اجراي آنها تحت نظر اساتيد مشاور.

6- رابطين دانشجويي

رابطين دانشجويي در هر دانشكده از ميان دانشجويان شاهد و ايثارگر همان دانشكده با وظايف زير به مدت يك سال تحصيلي انتخاب مي گردد.

-  برگزاري اردوها و برنامه هاي فرهنگي در راستاي اهداف فرهنگي و علمي.

-  همكاري با رابطين آموزشي در جهت هر چه بهتر برگزار نمودن كلاسهاي تقويتي و طرح هاي تقويت بنيه علمي.

-       همكاري در توزيع بن كتاب و امكانات رفاهي.

-       ارتباط مستمر با اساتيد مشاور دانشجويان شاهد و ايثارگر.

-  جمع آوري نظرات و پيشنهادات دانشجويان و ارائه به اداره امور دانشجويان شاهد و ايثارگر.

-  ارتباط مستمر با مسئول فرهنگي و فوق برنامه اداره امور دانشجويان شاهد و ايثارگر.

ج – شرح وظايف

- شرح وظايف ستاد شاهد و ايثارگر دانشگاه

1- برنامه ريزي و زمينه سازي براي اجراي طرح ها، برنامه ها، فعاليت ها، آيين نامه ها و دستورالعمل هاي ابلاغ شده از سوي وزير، ستاد مركزي يا اداره كل امور دانشجويان شاهد و ايثارگر وزارت.

2- نظارت و ارزيابي تحليلي وضعيت آموزشي، فرهنگي و رفاهي دانشجويان شاهد و ايثارگر در پايان هر نيمسال و ارائه طرح و برنامه هاي مناسب براي رشد و تعالي ايشان.

3- طراحي و تدوين فعاليت هاي مؤثر براي تقويت بنيه علمي و ارتقاء وضعيت آموزشي دانشجويان شاهد و ايثارگر و بهبود سطح امور فرهنگي و رفاهي ايشان.

4- تنظيم و تدوين طرح ها، برنامه ها و فعاليت هاي ويژه فرهنگي براي دانشجويان شاهد و ايثارگر.

5- طراحي و تدوين فعاليت هاي ثمربخش براي كاهش مشكلات عاطفي و رفاهي اين دانشجويان.

6- تنظيم و تدوين فعاليت هاي ترويج فرهنگ ايثار و شهادت و بزرگداشت مقام شهيدان و ايثارگران.

7- طراحي و تدوين فعاليت هاي مناسب به منظور جلب مشاركت دانشجويان، اساتيد و نهادهاي ذيربط در برنامه هاي ويژه دانشجويان شاهد و ايثارگر.

8- رفع موانع و مشكلات در روند ادامه تحصيل دانشجويان شاهد و ايثارگر با همفكري و همكاري بخش آموزشي دانشگاه و با استفاده از آيين نامه ها و تسهيلات آموزشي موجود.

9- نظارت بر عملكرد دفتر امور دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه و ...

10- تصويب بودجه ريزي دفتر امور دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه و نظارت بر هزينه كرد آن

شرح وظايف دفتر امور دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه

1- اجراي برنامه ها،  آئين نامه ها و دستورالعملهاي ارسالي از ستاد مركزي يا اداره كل امور دانشجويان شاهد و ايثارگر وزارت.

2-  پيگيري و اجراي مصوبات ستاد شاهد و ايثارگر دانشگاه و انجام امور محوله از سوي رياست دانشگاه.

3- انعكاس مشكلات به ستاد شاهد و ايثارگر دانشگاه در صورت لزوم، بمنظور اتخاذ تصميم مناسب.

4- هماهنگي و ارتباط مؤثر با اعضاي ستاد شاهد و ايثارگر و زيرمجموعه هاي معاونت هاي عضو.

5- تنظيم و ارائه پيشنهاد بودجه سالانه به ستاد شاهد و ايثارگر دانشگاه.

6- پيگيري و جذب اعتبارات به منظور پيشبرد برنامه ها و فعاليت هاي مصوب از همه منابع ممكن.

7- هزينه كرد اعتبارات ارسالي به دفتر طبق دستورالعمل هاي ابلاغي از وزارت.

8- اطلاع رساني به دانشجويان شاهد و ايثارگر براي بهره مندي از امكانات، تسهيلات و خدمات.

9- تهيه اطلاعات جامع از وضعيت آموزشي، فرهنگي، رفاهي و سلامت دانشجويان شاهد و ايثارگر.

10- برگزاري كلاسها و دوره هاي تقويتي و گروه هاي درسي با شناسايي و جلب همكاري اعضاي هيأت علمي و دانشجويان موفق در راستاي اجراي طرح هاي تقويت بنيه علمي، استاد مشاور و دوره هاي فشرده.

11-  تهيه طرحهاي تقويت بنيه علمي دانشجويان ايثارگر بمنظور پيشنهاد به ستاد براي تصويب.

12- اجراي طرح استاد مشاور.

13- توجه خاص به دانشجويان در معرض خطر از نظر افت تحصيلي با انجام مشاوره هاي تحصيلي و حمايت هاي آموزشي بمنظور پيشگيري و كاهش مشكلات تحصيلي.

14- برگزاري كارگاه هاي آموزشي ويژه دانشجويان شاهد و ايثارگر و اساتيد مشاور.

15- همكاري با اداره كل فرهنگي دانشگاه در اجراي فعاليت هاي فرهنگي براي ترويج فرهنگ ايثار و شهادت.

16- پيگيري امور رفاهي دانشجويان  شاهد و ايثارگر و تدارك امكانات لازم با همكاري و هماهنگي مسؤولان دانشگاهي و نهادهاي ذيربط و ارائه خدمات رفاهي و كمك آموزشي به ايشان در چارچوب
بودجه مصوب.

17- جلب مشاركت دانشجويان شاهد و ايثارگر براي حضور فعال در برنامه هاي علمي و فرهنگي.

18- برگزاري مراسم، مسابقات، فعاليت هاي علمي، فرهنگي، هنري، ورزشي و مانند آن و تشويق دانشجويان ممتاز.

19- تهيه گزارش عملكرد شش ماهه در قالب هاي تعيين شده از سوي وزارت و ارسال آن به اداره كل امور دانشجويان شاهد و ايثارگر پس از ارائه و تصويب در ستاد دانشگاه.

20- ارزيابي فعاليت هاي دفتر و تلاش براي تقويت نقاط قوت، بهبود عملكرد و رفع نواقص

د- چارت تشكيلات ستاد شاهد و ايثارگر

مسئولان اداره امور دانشجويان شاهد و ايثارگر از سال 65 تاكنون

 

 

 

نام و نام خانوادگي

 

 

 

آغاز تصدي

 

 

 

پايان تصدي

 

 

 

دكتر علي شمسا

 

 

 

65

 

 

 

65

 

 

 

مهندس ابراهيم بازاري

 

 

 

65

 

 

 

67

 

 

 

دكتر جليل ابريشمي

 

 

 

67

 

 

 

68

 

 

 

دكتر سيدحسين نوعي

 

 

 

68

 

 

 

76

 

 

 

مهندس امير فرهاديان

 

 

 

77

 

 

 

78

 

 

 

دكتر احمد محقر

 

 

 

78

 

 

 

79

 

 

 

دكتر محمدحسين وديعي نوقابي

 

 

 

79

 

 

 

81

 

 

 

خليل قاضي زاده

 

 

 

81

 

 

 

84

 

 

 

دكتر غلامعلي كليدري

 

 

 

84

ادامه دارد

 

 

 

 
بازديد: 2853 | آخرین ویرایش : جمعه 9 مرداد 1394


newssite3

وبگاه هاي دانشگاه
pazeresh.2sanad.r