شورای فرهنگی دانشگاه


هیات رئیسه دانشگاه هیات امنای دانشگاه شورای دانشگاه هیات ممیزه دانشگاه
شورای فرهنگی دانشگاه هیات نظارت بر تشکلهای اسلامی دانشگاهیان


شورای فرهنگی دانشگاه به منظور هماهنگ شدن برنامه های فرهنگی دانشگاه با چارچوب سیاستها و ضوابط مصوب با توجه به حدود اختیارات و وظایف مراجع و نهادهای ذی ربط و همکاری با ریاست دانشگاه در تحقق ارزشهای اخلاقی و فرهنگی اسلام در شئون مختلف تشکیل میشود.
اعضای این شورا مطابق مقررات شامل رئیس دانشگاه معاون دانشجوئی و فرهنگی رئیس دفتر نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه یک نفر عضو هیات علمی با انتخاب رئیس دانشگاه و  یک نفر عضو بسیج دانشجویی دانشگاه   و یک نفر عضو انجمن اسلامی دانشجویان و نماینده جهاد دانشگاهی است.  • برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی برای فعالیتهای فرهنگی اجتماعی و سیاسی دانشگاه
  • ایجاد هماهنگی در فعالیتهای دفتر نمایندگی شورای مرکزی نمایندگان مقام معظم رهبری جهاد دانشگاهی و انجمن های اسلامی دانشگاه
  • برنامه ریزی و تعیین خط مشی فعالیتهای فوق برنامه دانشگاه با همکاری معاونت دانشجوئی و فرهنگی و ارائه طرح های تحقیقاتی و فرهنگی و سیاسی با همکاری معاونت پژوهشی و برقراری پیوند سازنده و سودمند میان استادان و دانشجویان با همکاری معاونت آموزشی
  • همکاری برای ایجاد پیوند فعال میان حوزه و دانشگاه با برگزاری سمینارها جلسات و برنامه های آموزشی مشترک
  • برنامه ریزی برای گسترش مناسبات دانشگاه و نهادهای فرهنگی و انقلابی و مردمی
  • شناخت و سازماندهی نیروهای متعهد و مستعد از طریق نهادهای دانشجوئی و فرهنگی و معرفی برای کمک به جامعه در مواقع اضطراری
  • بررسی و اظهار نظر در باره موضوعاتی که از شورای دانشگاه یا نهاد مقام معظم رهبری به شورای فرهنگی ارجاع میگردد.
بازديد: 7721 | آخرین ویرایش : چهارشنبه 27 بهمن 1395