شورای دانشگاههیات رئیسه دانشگاه هیات امنای دانشگاه شورای دانشگاه هیات ممیزه دانشگاه
شورای فرهنگی دانشگاه هیات نظارت بر تشکلهای اسلامی دانشگاهیان


 شورای دانشگاه

 

 شوراى دانشگاه از اركان مهم تصمیم‏گیرى در خصوص خط مشى و تبیین سیاستهاى كلّى دانشگاه مى‏باشد و متشكّل است از: اعضاى هیأت رئیسه دانشگاه، رؤساى دانشكده‏ها و آموزشكده‏ها، دو تن از اعضاى هر یك از شوراهاى آموزشى، پژوهشى و تحصیلات تكمیلى دانشگاه و دو تن از اعضاى هیأت علمى به انتخاب ریاست دانشگاه كه داراى مرتبه استادى و دانشیارى باشند.

 

 

 

وظایف و اختیارات

 

§      تدوین مشخّصات دوره‏ها و رشته‏هاى آموزشى جدید تنظیم برنامه و پیشنهاد آن به شوراى انقلاب فرهنگى از طریق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، با تعیین اولویّت‏هاى جدیدآموزشى و تحقیقاتى.

 

§      پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای ایجاد دوره‏ها و رشته‏هاى مورد نیاز جامعه كه ضوابط و معیارهاى آموزشى آن توسط شوراى انقلاب فرهنگى تعیین شده است.

 

§      بررسى طرح‌هاى دانشگاهى برای متقاضیان و متخصّصان و هنرمندان در دانشگاه.

 

§      اظهارنظر مشورتى درباره بودجه واحدها و بودجه كل دانشگاه.

 

§      بررسى مسائلى كه توسط رئیس دانشگاه در دستور كار شورا قرار مى‏گیرد.

 

§      تهیه و تدوین برنامه‏هاى آموزشى و پژوهشى غیر رسمى كوتاه‏مدت و میان مدت براى عامه مردم و دستگاههاى دولتى.

 

§      تصویب آیین نامه‏هاى داخلى و شوراهاى دانشكده‏ها و مراكز وابسته به دانشگاه.

 

§      بررسى روش‌های ایجاد ارتباط با مقامات فرهنگى‏وآموزشى دیگر سازمانها و نهادهاى انقلابى.

 

بررسى آمار سالانه امكانات دانشگاه، براى پذیرش و تعیین تعداد دانشجو در هر رشته با توجّه به برنامه توسعه یا تجدید پذیرش در رشته‏هاى مشخّص و پیشنهاد آن.به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 

 

  

 
بازديد: 5067 | آخرین ویرایش : چهارشنبه 27 بهمن 1395