هیات رئیسه دانشگاههیات رئیسه دانشگاه هیات امنای دانشگاه شورای دانشگاه هیات ممیزه دانشگاه
شورای فرهنگی دانشگاه هیات نظارت بر تشكلهای اسلامی دانشگاهیان


هیأت رئیسه دانشگاه مركب از رئیس دانشگاه و معاونان وى است كه كارهاى اجرایى عمده را پیگیرى مى‏كند و بر آنها نظارت دارد.

اعضاى هیأت رئیسه كنونى دانشگاه
دكتر محمد كافی رئیس دانشگاه
دكتر هاشمی معاون آموزشی و تحصیلات تكمیلی
دكترب بهرامی معاون پژوهش و فناوری
 دكتر شاهسونی معاون دانشجویى و فرهنگى
دكتر  دكتر باباخانی معاون ادارى و مالى
دكتر لگزیان   معاون طرح و برنامه  • فراهم كردن زمینه‏هاى اجرایى مصوّبات شوراى عالى انقلاب فرهنگى و آیین‏نامه‏ها وبخشنامه‏هاى صادره از طرف وزارت فرهنگ و آموزش عالى.
  • پیشنهاد نمودارهاى تشكیلاتى و اصلاحات لازم ضرورى براى اداره امور داخلى دانشگاه،به هیأت امناء از طریق ریاست دانشگاه.
  • بررسى و ارزیابى نحوه اجراى تصمیمات مصوّب و نظارت بر عملكرد واحدهاى ذى‏ربط دانشگاه.
  • ایجاد زمینه مردمى كردن دانشگاه به منظور تأمین نیازها و كمك به خودكفایى دانشگاه و واحدهاى ذى‏ربط.
  • ایجاد هماهنگى لازم بین حوزه‏هاى معاونتها و واحدها.
  • بررسى آیین نامه‏هاى ادارى و مالى و معاملاتى دانشگاه براى طرح در هیأت امناء و تهیه پیشنهادها طرحها و برنامه‏هایى كه باید دردستور كار هیأت امناء قرار گیرد.
  • پیشنهاد بودجه تفصیلى سالیانه دانشگاه براى طرح در هیأت امناى دانشگاه.
  • پیشنهاد توزیع و تخصیص فرصتهاى مطالعاتى و دوره‏هاى كوتاه‏مدت آموزشى و تحقیقاتى داخل و خارج كه طبق ضوابط به اعضاى آموزشى و پژوهشى تعلّق مى‏گیرد، از طرف ریاست دانشگاه به وزارت فرهنگ و آموزش عالى.
بازديد: 3690 | آخرین ویرایش : چهارشنبه 27 بهمن 1395