ارسال شده در تاریخ :

گیاه گوش‌بَرّة ایرانی (Phlomis iranica) برای نخستین‌بار در سال1392 توسط محققان
گروه گیاه‌شناسی پژوهشکدة علوم گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد، از کوه‌های شمال‌غربی
صالح‌آباد تربت‌جام جمع‌آوری گردید. مطالعات گستردة گیاه‌‌شناسی بر روی این گیاه،
پس از پنج‌سال به نتیجه رسید و مشخص نمود که این نمونه، تاکنون ناشناخته بوده است
و لذا یک گونة گیاهی جدید به‌شمار می‌رود.


معرفی این گیاه با نام افتخارآفرین «ایران»، در قالب
چاپ مقاله‌ای در یک مجلة تخصصی گیاه‌شناسی خارجی صورت گرفته است. علاقه‌مندان می‌توانند
مقاله مذکور را از نشانی زیر دریافت نمایند:


http://profdoc.um.ac.ir/articles/a/1061798.pdf


800327


.


.


 


کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار