ارسال شده در تاریخ :

تیم
نکسوس انجمن علمی کامپیوتر دانشکده مهندسی  دانشگاه فردوسی
مشهد در مسابقات بین المللی ایران اپن
2017 ایران شرکت کرد و توانست مقام دوم در
بخش لیگ شبیه سازی دو بعدی و مقام پنجم در بخش لیگ شبیه سازی 3 بعدی را کسب کند.


این
مسابقات در تاریخ 16 الی 18 فروردین ماه
1396 در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد که تیم شبیه سازی دوبعدی نکسوس انجمن علمی کامپیوتر
دانشگاه فردوسی مشهد ضمن حضور خوب خود، در
فینال این مسابقات با شکست 1 بر 0 مقابل تیم
کشور چین مقام دوم را کسب کرد.


تیم
شبیه سازی سه بعدی دانشگاه فردوسی مشهد
نیز در لیگ اصلی با شکست مقابل تیم آمریکا
از صعود به مرحله ی بعد باز ماند و این در
حالیست که تیم شبیه سازی سه بعدی توانست مقام نخست را در بخش
Goalie
Challenge
کسب کند.


این
دو تیم به سرپرستی دکتر احد هراتی و مربی گری
مهندس مهدی ابوالفضلی در این دوره از مسابقات شرکت کرد.


700032


700033


.


.


 


کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار