ارسال شده در تاریخ :

در مراسم جشن برگزیدگان سومین
جشنواره فرهنگ ملل در دانشگاه فردوسی مشهد، آقای ماجد جبار سعدان ال عثمان ازکشور عراق
و دانشجوی بین المللی دکتری ریاضی دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد، با
معدل19:38 حائز رتبه اول دربین دانشجویان
دکتری غیرایرانی دانشگاه فردوسی مشهد شد.


ماجد جبار سعدان ال عثمان درگفتگو
با خبرنگار روابط عمومی دانشگاه ، اظهار داشت:
من ایران را برای ادامه به تحصیل انتخاب کردم، چون یک کشورپیشرفته است و در ادامه
افزود: دانشگاه فردوسی مشهد بهترین دانشگاه است
.


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار