ارسال شده در تاریخ :

خانم سمیه میرمصطفایی دانشجوی دکتری رشته علوم باغبانی
گرایش فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی با حضور در هشتمین کنگره بین المللی
آللوپاتی که در تاریخ 24 تا 28 جولای 2017
در شهر مارسی فرانسه برگزار گردبد،  با ارائه مقاله حاصل از رساله خویش به صورت
سخنرانی شرکت نمود و در بین کلیه سخنرانان آن کنگره موفق به دریافت جایزه رتبه دوم
“Rice Award”  شد.


انجمن بین‌المللی آللوپاتی فرانسه از سال 2008 به بعد در هر
کنگره جهانی که برگزار می‌کند جوایز ویژه ای را به پژوهشگران برتر اهدا می‌نماید.
یکی از این جوایز در بخش دانشجویی،
Rice Award نام دارد که هر سه سال یک بار در کنگره بین‌آلمللی آللوپاتی به
بهترین سخنرانی دانشجویی تعلق می‌گیرد.


در سال 2008 این جایزه برای اولین بار به MD Marko از دانشگاه
مینسوتا ایالات متحده تعلق گرفت. پس از آن در سال 2011،
Changxun Fang از دانشگاه کشاورزی و جنگلداری فوجیان چین موفق به کسب این جایزه
شد. در سال 2014 نیز،
Naana
Hjort Vidkjaern
از دانشگاه آرهوس
دانمارک این جایزه را کسب نمود.


در سال 2017 نیز هشتمین کنگره بین‌المللی آللوپاتی توسط انجمن
بین المللی آللوپاتی (
IAS) و انستیتو تنوع ژنتیکی و اکولوژی مدیترانه
(
IMBE) از 24 تا 28 جولای در شهر مارسی کشور
فرانسه برگزار شد و حدود 160 محقق از 29 کشور دنیا در این کنگره شرکت کردند.


از بین مقالات ارسال شده به دبیرخانه کنگره در مجموع 152
مقاله پذیرفته شد که پذیرش 87 مقاله بصورت ارائه شفاهی و سخنرانی بود که خانم سمیه
میرمصطفائی دانشجوی دکتری رشته علوم باغبانی گرایش فیزیولوژی و اصلاح گیاهان
دارویی دانشگاه فردوسی مشهد ، با ارائه مقاله حاصل از رساله خود با راهنمایی دکتر عزیزی ارانی عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد تحت عنوان "
بررسی فعالیت آللوپاتیک گیاهان دارویی و معطر ایران به روش کاتن سوآب" بصورت
سخنرانی در بخش آللوپاتی در محصولات در این کنگره شرکت نمود و با نظر کمیته داوری این کنگره موفق به کسب رتبه دوم
بهترین سخنرانی و
Rice
Award
گردید.


800400


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار