ارسال شده در تاریخ :

ruh


نگذاریم چراغِ کتاب کشته شود!


کتابِ هفته و کتاب‌خوانیِ هفتگیروح گریان من


داستان واقعی یک جاسوس زن
کره‌اینوشته‌ی کیم هیون هیبه‌پارسی‌گردانیِ فرشاد رضاییتهران: انتشارات ققنوس، 1396دکتر محسن خلیلی


دانشکده‌ی‌علوم‌اداری‌واقتصادی‌دانشگاه‌فردوسی‌مشهد‌‌شنبه 16 دی ماه 96 کلاس 114، ساعت 12


.


.


 


کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium


آخرین اخبار