ارسال شده در تاریخ :

مسئولین
باشگاه فرانگران نوین با حضور مسئولین دانشگاه فردوسی مشهد روز دو شنبه 16 اسفندماه
95 یک اصله نهال زیتون را در دانشگاه فردوسی
مشهد غرس کردند.


هدف
این اقدام که به مناسبت روز درختکاری صورت گرفت ، تحکیم دوستی و ارتباط تنگاتنگ میان
دانشگاه و حوزه صنعت و تجارت می باشد.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار