ارسال شده در تاریخ :

کارگاه
آموزشی آشنایی با ضوابط و مقررات آموزشی، پژوهشی و کارگزینی ویژه اعضای هیات علمی جدیدالاستخدام
دانشگاه فردوسی مشهد با تاکید رییس دانشگاه و هیات اجرایی جذب ، توسط معاونت طرح و
برنامه و با همکاری معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه با هدف آشنایی هر چه
بیشتر اعضای هیات علمی جدید با قوانین و مقررات آموزشی، پژوهشی و کارگزینی، در پنچ
گروه تا پایان سال 1395 برنامه ریزی گردیده است.


اولین
گروه این کارگاه روز پنجشنبه مورخ 25 شهریورماه 1395 ویژه اعضای محترم هیات علمی
استخدام شده در دانشکده علوم ورزشی با
حضور 42 تن عضو هیات علمی دعوت شده به
کارگاه تشکیل شد.


لازم
بذکر است کارگاه فوق در ساعت 8 صبح  با ارائه آقای دکتر
آهنچیان مدیر دفتر برنامه ریزی و توسعه آموزش دانشگاه فردوسی مشهد شروع شد. سپس آقای
دکتر مه پیکر ارائه ای در خصوص مبانی آیین نامه ارتقاء داشتند.


پس
از اقامه نماز و صرف ناهار کارگاه با ارائه آقای مهندس محمدی در خصوص قوانین و
مقررات حوزه مدیریت پژوهشی ادامه یافت.


این
کارگاه در نهایت با ارائه همکاران حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی (خانم
صاحبیان  و آقای مسعود حکیمی) و مدیریت کارگزینی و رفاه (آقایان ابوالقاسم
ساقی و محمد جعفرنداف) و جمع بندی مطالب توسط آقای دکتر آهنچیان در ساعت 18 خاتمه
یافت.

آخرین اخبار