ارسال شده در تاریخ :

مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه
مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد برای اعضای هیئت علمی و کارشناسان دانشگاه دو کارگاه
آموزشی برگزار نمود.


کارگاه اول با عنوان کیفیت راهنمایی و
مشاوره پایان‌نامه در رشته‌های علوم انسانی ویژه اعضای هیات علمی دانشکده‌های
ادبیات، الهیات، تربیت بدنی، علوم اداری و علوم تربیتی در محل ستالن اجتماعات این
مرکز برگزار شد .


مدرسین این کارگاه دکتر رحمت
الله فتاحی و دکتر مهری پریرخ اعضای هیات
علمی گروه آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسی بودند و مباحث طرح شده در این کارگاه: نقش و وظایف
استاد راهنما / موضوع یابی و مساله یابی /هدایت دانشجو در شناخت منابع و مدیریت
مطالعه /هدایت دانشجو در کسب سواد پژوهش و مسایل مرتبط با روش شناسی پژوهش متمرکز بود.


و کارگاه دوم نیز با عنوان رویکردها و شاخصهای ارزیابی مجلات علمی برای سه گروه از
کارشناسان دانشگاه فردوسی مشهد شامل کتابداران / کارشناسان پژوهشی و کارشناسان مسوول
نشریات دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.


مدرس
این کارگاه آقای مهدی دادخواه دانشجوی دکتری دانشگاه فردوسی مشهد
بودکه فعالیتهای خود
را درحوزه علم سنجی بصورت کاملا" تخصصی ودر سطح بین المللی انجام داده و در
این زمینه چندین مقاله در نشریات معتبر خارجی چاپ کرده است .


در این کارگاه دادخواه به مواردی از جمله : 1- شناسایی انواع مجلات از لحاظ اعتبار 2- قابلیت
تشخیص مجلات بی اعتبار و جعلی 3 – نشریات غارتگر پرداخت.


60082


60083


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار