ارسال شده در تاریخ :

با تلاش واحد مطالعات زنان نهاد نمایندگی مقام
معظم رهبری در دانشگاه فردوسی مشهد کارگاه
خلا هستی شناسی در مناسبات جنسیتی با حضور
اساتید و کارشناسان فرهنگی دانشگاه و مبلغین خانم دانشگاهی در دانشگاه فردوسی مشهد
برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد در
این کارگاه که در روز یکشنبه 11 دی ماه 95 در سالن شورای نهاد نمایندگی مقام معظم
رهبری در دانشگاه برگزار شد خانم دکتر علم الهدی دانشیار دانشگاه شهید بهشتی مدرس این
کارگاه با بیان اینکه ما در مناسبات اجتماعی خلا هستی شناسی داریم ، با توضیح و بررسی
دو رویکرد ذات گرا و تحولی در هستی شناسی افزود رویکرد تحول گرایی بیشتر بر تغییر تاکید
دارد و عموما هر چیزی را با خودش مقایسه می کند .


دانشیار دانشگاه شهید بهشتی گفت : مباحث من در مناسبات
جنسیتی بر اساس رویکرد تحولی و اصالت وجود ملاصدراست . بر اساس این مبنا ما 2 شی ء
و ماهیت مستقل نداریم بلکه خود زن و مرد در رابطه با هم تعریف می شوند و طبق حدیث شریف
" المرئه ریحانه لیست بقهرمانه "رابطه زن و مرد با هم باید طوری تنظیم شود
که خانم ریحان و آقا قهرمان شود.


این استاد فلسفه تعلیم و تربیت گفت : رویکرد تحولی
چون آینده نگر است ، نمی خواهد بگوید زن چه هست و مرد چه هست ؛ می خواهد بگوید مناسبات
چگونه باید باشد که زن و مرد آنگونه که باید بشوند و زنانگی و مردانگی به چیست . اگر
نگاه تحولی داشته باشیم باید یک حکمت و نقشه ای را در جهان قبول کنیم و اگر بپذیریم
که خدای حکیمی داریم ، باید ببینیم حکمت خدا از خلقت دو جنس چیست .


ایشان افزود: درسرتاسر قرآن ما جنسیت نداریم اما
زوجیت داریم .معنای اصلی زوجیت مکملیت است و خداوند می فرماید همه چیز را زوج آفریدم . معنای اصلی زوجیت یعنی مکملیت که یکی از انواع زوجیت نکاح و رابطه زن وشوهر است
که یکی از آیات الهی است و هدف آن آرامش ذکر شده وما در فلسفه به آرامش بالانس وتعادل
می گوییم .


عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی ادامه داد: مناسبات
جنسیتی باید بتواند تعادل را برقرار کند در خانواده در محیط کار و .... البته در هر
موقعیتی باید تشخیص داد که چگونه بین حیا و عدالت و دیگر ارزشها جمع نمود،  اینجاست که
باید فرایندی به نام اجتهاد وارد زندگیهای پیچیده امروزی کنیم نه فقط اطاعت 
.


لذا هیچوقت یک استاد یا مادر یا مشاور نمی تواند بگوید چه بکنید مبنای عفاف و حجاب
هم این است که بتوانیم در موقعیت تشخیص دهیم که چه وظیفه ای داریم و این تشخیص دادن
را آموزش دهیم تا نسلی پویا و موفق داشته باشیم
برای رسیدن به سبک زندگی اسلامی.


شرط اول این است که قدرت تشخیص داشته باشیم البته در
یکسری مباحث تخصصی مثل پزشکی و فقه باید تقلید کرد اما در موقعیت که قرار می گیریم
خیلی وقتها بین دو ارزش گیر می افتیم و باید بتوانیم تشخیص دهیم .مثلا در عفاف و حجاب
فقط با پوشاندن بدن غیر گردی صورت و دست مسئله حل نمی شود و بستگی به موقعیت دارد در
بعضی جاها نباید حضور پیدا کرد گاهی با یک اشاره یا لبخند یا عبارت نا به جا عفاف به
مخاطره می افتد .


علم الهدی افزود : در رویکرد تحولی با توجه به هدف
الهی ،در مناسبات جنسیتی هدف زوجیت که تعادل است ، برای رسیدن به قرب الهی می باشد
.اما در تمدن مدرن و پست مدرن هدف از مناسبات جنسیتی لذت بردن مطرح است


ما در مناسبات
تقرب به پروردگار برایمان مهم است ولی آنها اینطور فکر نمی کنند، لذا نکاح (که یکی از انواع زوجیت
است ) با عشق و فداکاری همراه می شود اما در
آنجا با  انحراف همراه می شود.


کارگاه با پرسش و پاسخ اساتید ادامه پیدا کرد و
شرکت کنندگان خواهان ادامه جلسات شدند .

آخرین اخبار