ارسال شده در تاریخ :

پروژه
بازطراحی سازمان تفصیلی دانشگاه فردوسی مشهد از ابتدای سال 1396 در دستور کار حوزه
معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع قرار گرفته است.


در مرحله
نخست این پروژه ماموریت های کلیه واحدهای دانشگاه تدوین و به تصویب هیات رییسه دانشگاه
فردوسی مشهد رسید. در ادامه پروژه با استفاده از نتایج پروژه مستندسازی فرایندها پیش
نویس بیش از 800 کاربرگ برای احصاء و اعتبار بخشی وظایف موجود شاغلان دانشگاه تهیه
و جهت تکمیل طی روزهای آتی در اختیار تمامی شاغلان قرار خواهد گرفت.


با توجه به اهمیت این مرحله و به منظور تسریع تکمیل
اطلاعات کارگاه آموزشی - توجیهی نمایندگان واحدهای دانشگاه در تاریخ 18 تیر ماه
1396 برگزار گردید و نحوه تکمیل اطلاعات کاربرگ ها تشریح شد.


نتایج
حاصل از این مرحله پس از اعتبارسنجی نهایی، مبنای برآورد تعداد شاغلان، گروه بندی وظایف،
تعریف پست ها ی سازمانی و در انتها تهیه شناسنامه شغل برای هر پست سازمانی خواهد بود.


800264


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار