ارسال شده در تاریخ :

کارگاه آموزشی تحت عنوان ارتباط موثر با رویکرد
اخلاقی اسلامی در حوزه کاری و اصل حجاب و عفاف با حضور 60 نفر از پرسنل اداره حفاظت
فیزیکی و انتظامات دانشگاه در تالار رجایی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه
فردوسی مشهد برگزار گردید.


در روز اول کارگاه که مورخ سه شنبه 31 مرداد ماه
1396 برگزار شد دکتر اصغری نکاح استادیار گروه آموزشی علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه فردوسی مشهد در خصوص نحوه ارتباط موثر با دانشجویان و مراجعه کنندگان در
پردیس دانشگاه مطالبی را ارائه نمود.


لازم به ذکر است این کارگاه به مدت 8 ساعت در روزهای
آینده نیز برای سایر همکاران در اداره
حفاظت فیزیکی و انتظامات دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می گردد.


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار