ارسال شده در تاریخ :

اولین کارگاه آشنایی با سامانه آموزش عالی برای کارشناسان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور در روز
چهارشنبه اول شهریور ماه 1396 با حضور دکتر هاشمی معاون آموزشی دانشگاه فردوسی
مشهد و دکتر جعفری ثانی دبیر هیأت نظارت و
ارزیابی و تضمین کیفیت علوم تحقیقات و فناوری خراسان رضوی و کارشناسان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی منطقه 9 کشور در سالن شورای سازمان مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار
شد.


دکتر هاشمی معاون آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد در
ابتدای تشکیل این کارگاه ، ضمن خیر مقدم به حاضران با توجه به نیاز دانشگاه ها به آمار و اطلاعات کامل و منسجم بر ضرورت وجود بانک اطلاعاتی جامع از
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به منظور استفاده
در حوزه های مختلف مالی، اعتبارات و توانمندیهای سخت افزاری و نرم افزاری تأکید نمود.


 دکتر جعفری ثانی دبیر
هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم،
تحقیقات و فناوری خراسان رضوی نیز ضمن اشاره
به ضرورت یک سامانه جامع سیستمی و مکانیزه
برای ثبت و ارائه داده ها در
خصوص واگذاری نظارت و ارزیابی آموزش عالی
به هیأت های استانی و همکاری و مشارکت طراحی
سامانه ورود اطلاعات به عنوان دبیرخانه هیأت نظارت آموزش عالی استان توضیحاتی ارائه
نمود.


در ادامه برگزاری این کارگاه آموزشی دکتر جعفری ثانی و
آقای مهندس شعیبی و خانم اسدی کارشناسان این سامانه به سوالهای مربوط به عملکرد سامانه و ورود اطلاعات به سامانه پاسخ
لازم را ارائه نمودند.


لازم به ذکر است این
کارگاه آموزشی در نوبت عصر با حضور کارشناسان موسسات آموزش عالی غیر دولتی در سالن شورای
سازمان مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد در حال برگزاری است.


800503


800505


800504


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار