ارسال شده در تاریخ :

چهارمین کارگاه آموزشی اعضای هیات
علمی جدید روز پنجشنبه 20
آبان ماه 1395 در سالن شورای سازمان مرکزی
دانشگاه فردوسی مشهد برگزار گردید.


این کارگاه با تاکید رییس دانشگاه فردوسی مشهد و هیات اجرایی جذب، توسط معاونت طرح و برنامه و با همکاری معاونت
آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه، با هدف آشنایی اعضای هیات علمی جدید با قوانین و
مقررات آموزشی، پژوهشی و کارگزینی، برگزار شد


کارگاه آموزشی در ساعت 8 صبح 
با ارائه دکتر مه پیکر مشاور معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه در خصوص تشریح مبانی
آیین نامه ارتقاء شروع شد سپس دکتر آهنچیان مدیر برنامه ریزی و توسعه آموزش
دانشگاه فردوسی مشهد در خصوص ساز و کارهای قوانین ومقررات در آموزش عالی مطالبی را
ارایه نمود.


در ادامه برگزاری کارگاه دکتر فتوت عضو هیات ممیزه دانشگاه بررسی فایل اکسل پرونده ارتقاء اعضای هیئت علمی
دانشگاه را به صورت عملیاتی برای حاضران تشریح نمود.


چهارمین کارگاه آموزشی اعضای هیات علمی جدید در نوبت عصر با سخنان مهندس
محمدی در خصوص قوانین و مقررات حوزه مدیریت پژوهشی ادامه یافت. سپس آقایان ساقی و
نداف در خصوص قوانین و مقررات مدیریت کارگزینی و رفاه نکات ضروری را بیان نمودند و
این کارگاه با ارایه مطالب مورد نیاز
اعضای هیئت علمی جدید در مورد قوانین و مقررات ارتقا، ترفیع، آموزانه و رکود توسط
کارشناسان حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی خانم صاحبیان و آقای مسعود حکیمی پایان یافت
.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار