ارسال شده در تاریخ :

دانستن
به عنوان یکی از نیازهای اولیه انسانها در جوامع بشری است، حق برخوداری از اطلاعات
صحیح و به موقع برای انسانها و آگاهی از رویدادهای پیرامون آنها از نمادهای جامعه
متمدن به شمار می آید، گردآوری، تحلیل و اشاعه اطلاعات و اخبار، فرایندی حرفه ای و
نیازمند تخصص، تعهد و تعقل است که مشمول افرادی خاص با ویژگیهای خاص می باشد. در
کنار این ویژگیها، علاقه، جسارت، حق
جویی و حق گویی از دیگر ویژگیهای ارزشمند کسانی است که
این رسالت را به عهده می گیرند.


تمام
این ویژگیها در یک فرد خلاصه می شود و آن خبرنگار است. کسی که نه فقط نگارگر خبر
بلکه نگارگر فکر، اندیشه، نگاه و قضاوت افراد یک جامعه می باشد. خبرنگار، آورنده
ارمغان خبر از انسانها برای انسانهاست. و خبرنگار پل پیوند میان اعضاء جامعه و
میان جوامع گوناگون بشری است. هر جامعه ای که خبرنگار در آن نباشد هیچ هویت و وجود
شناخته شده ای در جهان ندارد، لذا خبرنگار صدای زندگی جوامع است.


هفدهم
مردادماه روز خبرنگار را به تمامی خبرنگاران و فعالان عرصه خبر در دانشگاه فردوسی
مشهد و همه سازمانها و خبرگزاری ها که شریان آگاهی و تعلق سازمانی را پویا می دارند
تبریک عرض نموده و همواره آرزوی موفقیت، سلامت و سعادت را برای آنان خواستارم.


دکتر
سیدهادی ابراهیمی


مدیر
دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار