ارسال شده در تاریخ :

پنجمین
نشست معاونان پژوهش و فناوری دانشگاه ها ، پژوهشگاه ها و پارک های علم و فناوری
منطقه 9 کشور در روز چهارشنبه 13 اردیبشهت
ماه 96 ، در سالن شورای سازمان مرکزی
دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.


دکتر
بهرامی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد ضمن خیر مقدم به میهمانان حاضر
در جلسه، با اشاره به ضرورت تشکیل جلسه به منظور تصمیم گیری در خصوص تاسیس
آزمایشگاه ملی در کشور ، ضمن توضیح سیاست های وزارت عتف ، به تشریح مدل پیشنهادی دانشگاه فردوسی مشهد
پرداخت.


سپس
دکتر مهارتی مدیر برنامه بودجه و نظارت
راهبردی معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع دانشگاه فردوسی مشهد اقدامات انجام شده
و جزئیات فعالیت های مرتبط به طرح ملی ماموریت گرایی که مسئولیت آن بر اساس ابلاغ
وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری به دانشگاه فردوسی مشهد محول گردیده است ، را تشریح
نمود.


در
پایان این نشست دکتر بهرامی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد به ابهامات
حاضران در خصوص طرح آزمایشگاه ملی پاسخ داد و توضیحاتی را در این زمینه برای
حاضران ارائه نمود.


700170


700168


700169


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار