ارسال شده در تاریخ :

بیست و ششمین دوره آموزش زبان فارسی به فارسی‌آموزان سطح مقدماتی بر مبنای شیوه آموزشی، مرکز آموزش زبان فارسی به
غیر فارسی‌زبانان وابسته به دانشگاه فردوسی مشهد در کشور عراق برگزار شد.


در این دوره فارسی‌آموزان سطح مقدماتی زبان فارسی را بر مبنای شیوه
آموزشی، مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی‌زبانان وابسته به دانشگاه فردوسی
مشهد، زبان فارسی را طی مدت 80 ساعت آموزشی فرا گرفتند
.


همچنین  فراگیران  دوره‌ های آموزشی زبان فارسی در مرکز
فرهنگی ایران در بغداد طی سه مرحله آغازین، میانی و پیشرفته بر مبنای نظام آموزشی
مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی‌زبانان دانشگاه فردوسی  به یادگیری زبان 
فارسی  می‌پردازند
.


.


.


 


کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار