ارسال شده در تاریخ :

در نشستی با حضور حضور خانم دکتر الیزابت رزینا ، استاد دانشکده معماری و طراحی
محیط و نماینده دانشگاه پلی تکنیک میلان ایتالیا و تعدادی از اعضاء هیات علمی
دانشکده معماری ، شهرسازی و هنر اسلامی  دانشگاه فردوسی مشهد راه های همکاری علمی میان دو دانشکده بررسی شد.


در این نشست که در روز چهارشنبه 5 خرداد ماه
1395 با حضور
حضور خانم دکتر الیزابت رزینا ، استاد دانشکده معماری و طراحی
محیط و نماینده دانشگاه پلی تکنیک میلان ایتالیا و تعدادی از اعضاء هیات علمی
دانشکده معماری ، شهرسازی و هنر اسلامی تشکیل
شد،
اعضای حاضر در جلسه توافق کردند ضمن عقد تفاهم نامه علمی بین دو دانشگاه، همکاری میان دانشکده های معماری و
شهرسازی به ویژه در حوزه های طراحی پایدار و مطالعات محیطی صورت گیرد.


همچنین در این نشست ، برگزاری همایش
های علمی مشترک، دوره های مشترک به ویژه در تحصیلات تکمیلی، تبادل دانشجو و استاد
و انجام طرح های پژوهشی-کاربردی مشترک از جمله موارد مورد توافق دو طرف بود.

آخرین اخبار