ارسال شده در تاریخ :

خانم
پروفسور کریستین میارد نماینده اعزامی دانشگاه استراسبورگ فرانسه جهت دیدار و بررسی
زمینه های همکاری میان دو دانشگاه به مشهد سفر کرد.


پروفسور
میارد که رئیس انستیتوی مطالعات میان رشته ای در دانشگاه استراسبورگ است و ماموریت
بررسی و ارزیابی نحوه ایجاد همکاریهای دانشگاهی پایدار را با دانشگاههای ایران دارد
دیروز شنبه وارد مشهد شدو مورد استقبال دکتر واحدیان مدیر همکاریهای علمی بین المللی
و امور دانشجویان غیر ابرانی همچنین دکتر فارسیان مسئول میز فرانسه دانشگاه فردوسی
مشهد قرار گرفت.


ایشان
طی روزهای یکشنبه و دوشنبه این هفته در خصوص تحقیقات میان رشته ای در حوزه علوم انسانی،
الهیات و اقتصاد با دانشکده و گروههای مربوطه گفتگو خواهد نمود.


لازم
به ذکر است پروفسور کریستین میارد نماینده اعزامی دانشگاه استراسبورگ فرانسه در
روز یکشنبه در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد حضور یافت و ضمن
گفتگو با دکتر فارسیان مسئول میز فرانسه دانشگاه فردوسی مشهد با توانایی های این
دانشکده آشنا شد.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار