ارسال شده در تاریخ :

در هفته
هرمنوتیک که از 23 تا 27 اردیبهشت ماه 1396 در دانشکده الهیات و معارف اسلامی
دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می شود اساتید پیرامون مباحث مختلف مربوط به
"هرمنوتیک" به بیان دیدگاه های خود پرداخته و سپس به پرسش های مخاطبان
پاسخ خواهند داد
.


دکتر
آزاد عضو هیات علمی گروه معارف دانشکده الهیات و معارف اسلامی با موضوع
"هرمنوتیک فهم و تفسیرِ هرمنوتیکی
قرآن" و با طرح پرسش هایی نظیر: چرا از
"هرمنوتیک
فهم و تفسیر قرآن" سخن میگوییم ؟ و اینکه "هرمنوتیک" چیست؟ و چه تفاوتی
با "سنت تفسیر قرآن" دارد؟ و چه رهیافت های "هرمنوتیک فلسفی"
بر
"تفسیر
قرآن" داشته است؟ به طرح موضوع مورد نظر پرداخت
.


وی
بدست آوردن
"شیوه
صحیح متن" که یک نوع تامل فلسفی در ماهیت "فهم" هست را از
کاربردهای هرمنوتیک دانسته و بیان کرد که از "مولف محوری" و "امکان
فهم"  و "وجود معنایی غیر از شما" و "استقلال متن"
از مهم ترین مسائل مورد اختلاف هرمنوتیک و سنت تفسیر قرآن می باشد
.


در
این بین از "خطا ناپذیری متن" و
"پایان
ناپذیر بودن فهم" و "علم الموهبه" به عنوان مبانی خاص سنت تفسیر قرآن
و از "گریز از تفکر ماورایی" و "امکان تحقق فهم برتر از مولف"
به عنوان مبانی خاص هرمنوتیک نام برد
.


دکتر
آزاد به این که مهم ترین هدف هرمنوتیک فلسفی ، "گشودن راه جدید برای طرح پرسش
های مغفول مانده" اشاره کرد و گفت که تفاوت بین نظریه هرمنوتیکی و فلسفی در
این است که فلسفه به دنبال تحلیل اَشکال مختلف فهم است بدون داوری درباره صحت که
سقم آن در حالیکه نظریه هرمنوتیکی به دنبال رسیدن به فهم صواب است و در این
بین  به سخن "هرسنمایر" که بین روش "هرش" و
"گادامر" داوری کرده است، اشاره ای کرد
.


سپس
به معرفی مهم ترین رهیافت های هرمنوتیک بر سنت تفسیر قرآن پرداخت که مهم ترین آنها
"سیالیت تفسیر و روش های تفسیری"، "تاثیر مفسر و ویژگی های شخصی او
بر تفسیر"، "مسبوق به پیش فرض بودن تفاسیر" ، "نماد بودن الفاظ
قرآن برای معانی نه نشانه و ابزار بودن" و غیره می باشد
.


لازم
به ذکر است هفته "هرمنوتیک" به
همت انجمن علمی گروه فلسفه دانشگاه فردوسی مشهد در دانشکده الهیات و معارف اسلامی شهید مطهری برگزار می شود.


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار