ارسال شده در تاریخ :

سخنرانی علمی نگاهی
گذرا به نقش فرهنگ سازی در حفظ محیط زیست به مناسبت " روز زمین پاک" در روز شنبه دوم اردیبشهت ماه 96 با حضور تعدادی از مسئولان دانشگاه و کتابداران همچنین
کارشناسان دانشگاه و دانشجویان علاقه مند در مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه
فردوسی مشهد برگزار شد.


دکتر نسرین کیوانفر دکترای بیوسیستماتیک جانوری و فعال محیط
زیست، و کارشناس گروه زیست شناسی دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد در سخنرانی خود
که با عنوان نگاهی گذرا به نقش فرهنگ سازی
در حفظ محیط زیست ارائه نمود ضمن اشاره به
نکات مهمی در خصوص تجربه های مربوط به نقش فرهنگ سازی در کمک به حفظ محیط
زیست، دانشگاه را به عنوان مکانی بسیار
تاثیر گذاردر این ارتباط عنوان کرد .


دکتر کیوانفر گفت همه سی هزار نفر عضو دانشگاه اعم از
دانشجو و کارمند و هیات علمی می توانند سفیر محیط زیست در جامعه باشند و تجربه
موفق مربوط به حفظ سه نژاد اردک در تالاب قوری گل رانیزبه عنوان یک نمونه از فرهنگ
سازی موفق در حوزه محیط زیست بیان کردند.


درادامه این جلسه دکتر ناصری رئیس دانشکده منابع طبیعی و
محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد ضمن اهمیت بر حفظ محیط زیست به انجام پژوهشهای
مرتبط با این حوزه اشاره کرد.


700116


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار