ارسال شده در تاریخ :

نشسـت
مشترک هیئت‌مدیره مجمع صنـفی دانشگاه با اعضای هیئت‌علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
در تالار قطب علمی دانشکده ادبیات و علوم دانشگاه فردوسی مشهد انسانی برگزار شد.


این
نشست با دعوت دکتر رادمرد رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی و با هماهنگی‌ دکتر خدیجه
بوذرجمهری عضو هیئت‌مدیره مجمع با محوریت گفتگو درباره مسائل صنفی و رفاهی در روز سه‌شنبه
12 دی‌ماه 1396 ساعت 10 صبح برگزار شد که دکتر قریش‌الحسینی رئیس هیئت‌مدیره
توضیحاتی در مورد تشکیل مجمع و تاریخچه آن ارائه کرد.


سپس
دکتر طبسی زاده دبیر مجمع عملکرد و اقدامات انجام‌شده را به اطلاع اعضاء رساند و در
ادامه اعضاء هیئت‌علمی دانشکده حاضر در جلسه مسائل و مشکلات صنفی و رفاهی خویش را مطرح
کردند که موردبحث و بررسی قرار گرفت و صورت‌جلسه‌ای تنظیم شد تا درباره آن‌ها اقدام
لازم صورت گیرد.


811157


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار