ارسال شده در تاریخ :

نشست پرسش و پاسخ دانشجویان مقطع
دکتری دانشکده علوم ریاضی با مسئولان این دانشکده ، به منظور مطرح کردن
مشکلات، انتقادات و پیشنهادهای دانشجویان، در روز شنبه  7 اسفند ماه 1395 ،
در سالن دکتر بزرگ نیا دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار گردید
.


به گزارش خبرنگار روابط عمومی
دانشگاه فردوسی مشهد، در این جلسه ابتدا، مسئولان دانشکده علوم ریاضی درموردکارهای
انجام شده آموزشی، پژوهشی و جاری دانشکده توضیحاتی ارائه نمودند هچنین برخی
ازمقررات پژوهشی درخصوص کمیت وکیفیت مقالات مورد انتظار از فعالیتهای پژوهشی دانشجویان دکتری را بیان نمودند.


سپس دانشجویان دکتری به طرح
نظرات و مشکلات خودپرداختند . درادامه جلسه، هیئت رییسه دانشکده نیز توضیحاتی
رادربرخی ازآن مواردبیان داشتند..
کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار