ارسال شده در تاریخ :

هیأت مدیرۀ مجمع صنفی اعضای هیأت علمی با حضور
دکتر کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد و دکتر زاهدی و برخی از اعضای کمسیون آموزش و تحقیقات
مجلس شورای اسلامی در سالن شورای سازمان مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد جلسه ای در
خصوص مسائل صنفی اعضای هیأت علمی شاغل و بازنشسته برگزار گردید. در ابتدای این
جلسه که در روز روز چهارشنبه 14 تیرماه 1396 تشکیل شد دکتر کافی ضمن خیرمقدم به اعضای کمسیون به
جایگاه مجمع صنفی و نقش و فعالیت های آن در دانشگاه فردوسی مشهد اشاره نمودند.


سپس دکتر جواد قریش
الحسینی رئیس هیأت مدیرۀ مجمع ضمن تشکر از تشکیل این جلسه، در خصوص جایگاه و شأن
اعضای هیأت علمی در گذشته و حال و مسأله حقوق اعضای هیأت علمی و بویژه بازنشستگان
قبل از سال 1384 مسائل و دغدغه های اعضای هیأت علمی را مطرح نمود. دکتر تقی
ابراهیمی سالاری، نائب رئیس هیأت مدیرۀ مجمع در خصوص وضعیت فعالیت های پژوهشی و
ساختار نامناسب تخصیص بودجه در کشور، میزان مشارکت پایین اعضای هیأت علمی و نخبگان
دانشگاهی در تصمیم گیریهای وزارتی، سهم وزارت عتف در تولید ناخالص ملی کشور و عدم
دریافت بودجه از تولید ناخالص ملی از سوی دانشگاهها، عدم تناسب کافی بین نیازهای صنعت
و جامعه و تحقیق و پژوهش های دانشگاهی، مطالبی را مطرح نمود.


دکتر محمد طبسی زاده دبیر مجمع نیز دربارۀ وضعیت معیشتی
اعضای هیأت علمی گزارشی ارائه نموده و طی آن به حقوق دریافتی اعضای هیأت علمی در
چند دهه گذشته و مقایسه آن با نرخ تورم و حقوق اساتید کشورهای همسایه و همچنین
مقایسه میان دریافتی اعضای هیأت علمی در دو وزارت علوم و وزارت بهداشت و اختلاف زیادی
که بین این دو وجود دارد، اشاره کرد.


در ادامه جلسه دکتر زاهدی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات
مجلس شورای اسلامی با تأیید برخی مسائل مطرح شده به سوالات سایر اعضا پاسخ داد و
مسائل مربوط به حقوق اعضاء هیات علمی را قابل طرح دانسته و موضوع دریافتی بازنشستگان قبل از سال 1384 را جزو مسائل در حال
پیگیری عنوان کرد.


800272


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium


آخرین اخبار